1. Všeobecné ustanovení

Následující obchodní a reklamační podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran, které vyplývají z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím NEREZINOX s. r. o., IČO: 52 768 244 , sídlo: Nová 3, 91701, Trnava (dále jen „prodávající“) a kupujícím. Předmětem této smlouvy je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

Kontaktní údaje prodávajícího:

NEREZINOX , s. r. o., IČO: 52 768 244 , Nová 3 , 917 01, Trnava 

DIČ: 2121143288

IČ DPH: SK 2121143288

Telefon: +421 904 921 261

E-mail: info@nerezinox.cz / info@nerezinox.sk

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inspektorát SOI pro Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1

odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele a právní odbor

tel. č.: 033/5512 689, 033/5512 690 fax č.: 033/5512 656

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.1. Tyto obchodní a reklamační podmínky ve znění platném v den uzavření kupní smlouvy jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. V případě uzavření kupní smlouvy v písemné podobě, v které budou dohodnuté podmínky rozdílné od těchto obchodních a reklamačních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněné před těmito obchodními a reklamačními podmínkami. Nově dohodnuté obchodní podmínky nesmí byt v rozporu s jinými právními úpravami (zkrácení lhůty na vrácení zboží, záruční doby apod.)

1.2. Na účely těchto obchodních a reklamačních podmínek se doplňkovou smlouvou rozumí smlouva, při které kupující nabývá zboží anebo je mu poskytovaná služba, která souvisí s předmětem dané kupní smlouvy, pokud je dodané zboží anebo poskytovaná služba prodávajícím anebo třetí stranou na základě jejich dohody.

1.3. Zobrazená kupní cena za zboží na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, která je provozovaná prodávajícím obsahuje i daň z přidané hodnoty v stanovené výšce podle platného právního předpisu Slovenské republiky. Nezahrnuje cenu za přepravu zboží anebo jiné volitelné služby. Všechny obchodní a jiné akce platí do vyprodání zásob, pokud při daném produktu není uvedeno jinak.

1.4. Právem prodávajícího je kdykoliv upravit prodejní cenu zboží, která je uvedená na internetové stránce elektronického obchodu, v provozu prodávajícího. Tato změna se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou ceny, bez ohledu na to, že ještě nedošlo k dodání zboží.

2. Způsob uzavíraní kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva se uzavírá na základě návrhu, který zasílá kupující prodávajícímu ve formě vyplněného a odeslaného formuláře prostřednictvím internetové stránky prodávajícího, kterému zaslal návrh na její uzavření. Předmětem smlouvy je splatný převod vlastnického práva ke zboží označeného kupujícím za kupní cenu a za podmínek uvedených v této objednávce (dále jen „objednávka“).

2.2. Po odeslání objednávky bude zaslaná na e-mailovou adresu automaticky generovaná zpráva o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího (dále jen „potvrzení doručení objednávky“). V případě potřeby je možné, že na e-mailovou adresu kupujícího mohou být zaslané všechny dodatečné informace ohledně jeho objednávky.

2.3. Potvrzení o doručení objednávky obsahuje informace o tom, že prodávajícímu byla doručená objednávka, která ale není přijetím návrhu na uzavření kupní smlouvy.

2.4. Následně bude zaslaná na e-mailovou adresu kupujícího informace, která obsahuje oznámení o tom, zda objednávka kupujícího byla přijata (dále jen „přijetí objednávky“). Obsahem přijetí objednávky jsou název a specifikace zboží, kterého prodej je předmětem kupní smlouvy, údaje o ceně zboží a/nebo jiných služeb, údaj o pravděpodobné dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o podmínkách, způsobu ceny a termínu přepravy zboží na dohodnuté místo doručení pro kupujícího, dále údaje o prodávajícím jako například obchodní jméno, sídlo, IČO  a podobně. Oznámení může obsahovat i jiné potřebné údaje.

2.5. Uzavření kupní smlouvy nastává doručením přijetí objednávky elektronickou anebo písemnou formou.

2.6. Prodávající jasným, jednoznačným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem informoval před odesláním objednávky kupujícího o předsmluvních informacích týkajících se reklamačních, platebních, obchodních, přepravních a jiných podmínek tak, že:

 1. a) o hlavních vlastnostech zboží nebo charakteru služby v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace a zboží anebo službě informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,
 2. b) o obchodním jméně, sídle prodávajícího informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 1 těchto obchodních podmínek a reklamačních podmínek, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 3. c) o telefonním čísle prodávajícího a o dalších údajích, které jsou důležité pro kontakt kupujícího s prodávajícím, zejména adresu jeho elektronické pošty a číslo faxu, jak jich má informovat na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 4. d) o adrese prodávajícího, na které může kupující uplatnit reklamaci zboží nebo služby, podat stížnost, anebo jiný podmět informoval v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 5. e) o celkové ceně zboží nebo služby včetně daně z přidané hodnoty a všech ostatních daní, anebo pokud vzhledem na povahu zboží či služby není možné cenu přiměřeně určit dopředu, způsob, jakým se vypočítá, jako i o nákladech na dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky, anebo pokud tyto náklady a poplatky není možné určit dopředu o skutečnosti, že kupující jich bude povinen uhradit, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,
 6. f) o platebních podmínkách, dodacích podmínkách, o lhůtě, do které se prodávající zavazuje dodat zboží anebo poskytnout službu, o informaci o postupech uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů kupujícího informoval v příslušných článcích těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 7. g) o informaci o právě kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, o podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení od smlouvy informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 8. h) o poskytnutí formuláře na odstoupení od kupní smlouvy v čl. 10 a v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího; prodávající zároveň poskytl samotný formulář na odstoupení od kupní smlouvy v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 9. i) o informaci, že pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, bude nést náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu podle § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku anebo smlouvy uzavřené mimo provozních prostorů prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku“), a pokud odstoupí od kupní smlouvy i náklady na vrácení zboží, který vzhledem na jeho povahu není možné vrátit prostřednictvím pošty informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 10. j) o povinnosti kupujícího uhradit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění podle § 10 ods. 5 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 11. k) o okolnostech, za kterých kupující ztrácí právo na odstoupení od smlouvy, informoval v čl. 10. těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 12. l) o poučení o zodpovědnosti prodávajícího za vady zboží anebo služby podle ust. § 622 a 623 Občanského zákoníku informoval v čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 13. m) o existenci a podrobnostech záruky poskytované výrobcem anebo prodávajícím podle přísnějších zásad jak ustanovuje § 502 Občanského zákoníku, pokud je výrobce anebo prodávající poskytuje, jako i informaci o existenci a podmínkách pomoci a službách poskytovaných kupujícímu po prodeji zboží anebo poskytnutí služby, pokud se taková pomoc poskytuje, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a čl. 9 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 14. n) o existenci příslušných kodexů chování, které se prodávající zavázal dodržet a o způsobu, jakým se může kupující s nimi seznámit anebo získat jich znění informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,
 15. o) o délce trvání smlouvy, pokud se jedná o smlouvu uzavřenou na dobu určitou; pokud se jedná o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou anebo pokud se jedná o smlouvu, při které se automaticky prodlužuje její platnost, i informaci o podmínkách vypovězení smlouvy informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 16. p) o minimální délce trvání závazků kupujícího vyplývajících z kupní smlouvy, pokud z kupní smlouvy vyplývá pro kupujícího takovýto závazek, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 17. q) o povinnosti kupujícího zaplatit zálohu anebo poskytnout jinou finanční jistotu na žádost prodávajícího a o podmínkách, které se na jeho poskytnutí vztahují, pokud z kupní smlouvy vyplývá pro kupujícího takovýto závazek, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 18. r) o funkčnosti včetně použitelných technických ochranných opatření na zabezpečení elektronického obsahu, pokud je to vhodné informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 19. s) o kompatibilitě elektronického obsahu s hardwarem a softwarem, o kterých prodávající ví anebo je rozumné očekávat, že o nich ví, pokud je to vhodné informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 20. t) o možnosti a podmínkách řešení sporu mimosoudní cestou prostřednictvím systému alternativního řešení sporů, pokud se prodávající zavázal tento systém využívat, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 21. u) o potřebných úkonech na uzavření kupní smlouvy tak, že tyto potřebné úkony popsal v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 22. v) o tom, že kupní smlouva bude uložená v elektronické podobě u prodejce a je kupujícímu dostupná poté, co si ji kupující písemně vyžádá, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

o tom, že jazykem nabízeným na uzavření smlouvy je slovenský jazyk, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího.

2.7. Pokud prodávající nesplnil svoji informační povinnost podle bodu 2.6 písmena e) těchto obchodních a reklamačních podmínek, kupující není povinný tyto dodatečné náklady anebo poplatky uhradit.

2.8 Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1. Prodávající je povinný:

 1. a) v případě potvrzení objednávky formou přijetí je prodávající povinný dodat kupujícímu zboží v dohodnutém množství, lhůtě, kvalitě a zabalit ho a zabezpečit přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu,
 1. b) zabezpečit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy SR,
 1. c) zaslat potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvalém nosiči, jako například přes e-mail. Potvrzení je povinné zaslat bezodkladně a musí obsahovat všechny informace uvedené v 2.6. včetně formuláře na odstoupení od kupní smlouvy,
 1. d) nejpozději společně se zbožím odevzdat kupujícímu v elektronické anebo písemné podobě všechny potřebné doklady na převzetí a užívání zakoupeného zboží a stejně tak další doklady, které jsou předepsané platnými právními předpisy Slovenské republiky jako například návod ve slovenském jazyce, dodací list, záruční list a daňový doklad.

3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny kupujícím za dodané zboží.

3.3. V případě nedostupnosti zboží anebo vyprodání zásob, není schopen prodávající dodat zboží kupujícímu v lhůtě dohodnuté v kupní smlouvě, určené těmito obchodními a reklamačními podmínkami anebo za dohodnutou kupní cenu, je povinností prodávajícího nabídnout kupujícímu náhradní plnění, popřípadě možnost odstoupení od kupní smlouvy pro kupujícího (storno objednávky). Odstoupení od kupní smlouvy anebo storno objednávky je možné zasláním e-mailu kupujícímu. V případě uhrazení kupní ceny kupujícím anebo její části, je povinností prodávajícího vrátit už uhrazenou kupní cenu anebo její část v lhůtě 14 dní ode dne doručení e-mailu o odstoupení od kupní smlouvy resp. stornování objednávky kupujícímu na jím určený účet, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud nedojde k přijetí náhradního plnění kupujícím nabízené prodávajícím a ani neodstoupí od kupní smlouvy, je prodávající oprávněný odstoupit od kupní smlouvy. V případě uhrazení kupní ceny kupujícím anebo její části, je prodávající povinný vrátit už uhrazenou kupní cenu anebo její část v lhůtě 14 dní ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu.

4. Práva a povinnosti kupujícího

4.1. Prodávající seznámil kupujícího o povinnosti zaplatit kupní cenu. Tato povinnost je součástí objednávky.

4.2. Práva kupujícího: Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutí smluvními stranami.

4.3. Povinnosti kupujícího:

 1. Zaplatit dohodnutou kupní cenu prodávajícímu v dohodnuté lhůtě splatnosti, včetně nákladů za doručení objednaného zboží
 2. Převzetí zboží, které bylo objednané a dodané
 3. V dodacím listě potvrdit převzetí zboží svým podpisem, anebo podpisem jím pověřené osoby.

5. Dodací a platební podmínky

5.1. Při každém zboží na internetové stránce elektronického obchodu je uvedená obvyklá dostupnost zboží i s termínem jeho expedice.

5.2. Prodávající je povinný dodat věc kupujícímu bezodkladně, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud se nedohodli v kupní smlouvě jinak. Pokud tuto povinnost prodávající nesplnil, může ho kupující vyzvat, aby dodal věc v ním určené přiměřené dodatečné lhůtě. Pokud nedojde k dodání věci ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, je kupující oprávněný odstoupit od smlouvy.

5.3. Prodávající je oprávněný vyzvat kupujícího na převzetí zboží i před uplynutím lhůty na dodání zboží dohodnuté kupní smlouvy.

5.4. Zobrazené zboží na libovolné internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, není jen ilustrační. Rozměry, váha a jiné údaje o zboží, které se nacházejí v katalozích, prospektech a jiných písemnostech prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího jsou udávané výrobcem a mohou se odlišovat od skutečnosti o ± 1% z uvedené hodnoty.

5.5. Povinností kupujícího je převzít zboží na dohodnutém místě podle kupní smlouvy anebo jiným způsobem v čase před doručením zboží (déle jen „místo“). Kupující je povinný převzít zboží v časovém rozsahu, které je prodávajícím anebo jeho zástupcem pověřeným doručit zboží a kupujícím dohodnuté v kupní smlouvě, anebo jiným způsobem v čase před doručením zboží (dále jen „časový rozsah“).

5.6 Pokud prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo a v časovém rozsahu, je povinností kupujícího převzít zboží osobně anebo zabezpečit převzetí zboží osobou zplnomocněnou kupujícím. Kupující je povinen podepsat protokol o zaplacení kupní ceny, o doručení a odevzdání zboží. Povinností třetí osoby zplnomocněné na převzetí zboží je předložit prodávajícímu kopii přijetí objednávky. Ve chvíli doručení zboží kupujícímu se zboží považuje za dodané. Doručením zboží kupujícímu se rozumí dodání zboží na místo, jeho převzetí kupujícím anebo třetí osobou zplnomocněnou kupujícím a podepsání protokolu o zaplacení kupní ceny, a doručení a odevzdání zboží kupujícím anebo třetí osobou zplnomocněnou kupujícím.

5.7. V případě potřeby opakovat dodání zboží z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místo a v časovém rozsahu, anebo pokud kupující nepřevezme zboží do 7 dní po daném uplynutí časového rozsahu bez předcházejícího písemného odstoupení od kupní smlouvy, vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady ve výšce skutečných nákladů za vzniklou škodu za pokus o neúspěšné doručení zboží na místo.

5.8. Povinností kupujícího je kontrola přijaté zásilky, obalu zboží i zboží ihned po doručení v přítomnosti zástupce prodávajícího, například kurýra. Pokud bude zjištěna vada zboží, je povinností zástupce prodávajícího umožnit kupujícímu vyhotovení záznamu o povaze a rozsahu vady zboží, správnost potvrdí zástupce prodávajícího. S takto vyhotoveným záznamem, doručeným prodávajícímu může kupující odmítnout převzít dodané zboží s vadou anebo potvrdit doručení zboží s vadou a následně ve smyslu čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek uplatnit reklamaci vad zboží u prodávajícího anebo jím určené osoby. Pokud kupující odmítne převzít dodané zboží s vadami, všechny účelně vynaložené náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese prodávající.

5.9. V případě nedodání zboží prodávajícím je kupující oprávněný v lhůtě uvedené v bodě 5.2. těchto obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinný kupujícímu vrátit už zaplacenou kupní cenu anebo její část v lhůtě 14 dní od okamžiku doručení odstoupení od kupní smlouvy. Peněžní prostředky se převedou na bankovní účet, který určí kupující.

6. Kupní cena

6.1. Kupní cena za zboží, která byla dohodnutá v kupní smlouvě mezi kupujícím a prodávajícím, je uvedená v přijetí objednávky (dále jen „kupní cena“). V případě pokud je kupní cena uvedená v potvrzení doručení objednávky vyšší jak cena za identické zboží uvedená v nabídce elektronického obchodu v čase odeslání objednávky kupujícím, prodávající doručí kupujícímu elektronickou zprávu s informací o nabídce nové kupní ceny v jiné výšce, která se považuje za návrh prodávajícího na uzavření kupní smlouvy, kterou musí kupující výslovně potvrdit e-mailem anebo písemně, aby došlo k platnému uzavření kupní smlouvy.

6.2. Kupující je povinný zaplatit prodávajícímu kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží v hotovosti, resp. platební kartou při osobním převzetí zboží, dobírkou v místě dodání zboží anebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, uvedený v přijetí objednávky anebo na internetové stránce prodávajícího v čase před převzetím zboží. Kupující může využít i možnost spotřebitelského splátkového úvěru – více informací získáte zde.

6.3. Při zaplacení kupní ceny bezhotovostním převodem na účet prodávajícího se považuje za den platby okamžik, kdy byla celá kupní cena připsaná na účet prodávajícího.

6.4. Povinností kupujícího je zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnuté zboží v lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

6.5. Prodávající je oprávněný odepřít dodání zboží kupujícímu, pokud kupující nezaplatí prodávajícímu celou kupní cenu do momentu dodání zboží na místo a smluvní strany se nedohodly na zaplacení kupní ceny za zboží ve splátkách.

6.6. Montáž, vynesení zboží a náklady s tím související nejsou zahrnuté v kupní ceně a prodávající tyto služby není povinný kupujícímu poskytnout.

7. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

7.1. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující až úplným zaplacením kupní ceny za zboží.

7.2. Okamžik převzetí zboží kupujícím anebo třetí osobou zplnomocněnou kupujícím od prodávajícího anebo od jeho zástupce, pověřeného doručit zboží, anebo když tak neučiní včas, tak v čase, když prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme, přechází na něj nebezpečí škody na zboží.

8. Reklamační pořádek (záruka, zodpovědnost za vady, reklamace)

8.1. Kupující má právo na bezplatné odstranění vady včas a řádně, pokud jde o vadu zboží, kterou je možné odstranit. Povinností prodávajícího je vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

8.2. Namísto odstranění vady může kupující požadovat výměnu zboží, anebo pokud se vada týká jen určité součásti zboží, výměnu této součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží anebo závažnost vady.

8.3. Vyměnit vadné zboží za zboží bez vad může prodávající vždy, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti.

8.4. Pokud jde o vadu zboží, kterou není možné odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Ta stejná pravidla přísluší kupujícímu, pokud se sice jedná o odstranitelné vady, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě anebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

8.5. V případě jiných neodstranitelných vad má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

8.6. Prodávající poučil kupujícího o jeho právech, které mu vyplývají z úst. § 622 Občanského zákoníku (bod 8.1. až 8.3. těchto obchodních a reklamačních podmínek) a právech, které mu vyplývají z ust. § 623 Občanského zákoníku (bod 8.4. až 8.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek) tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si jich přečíst v čase před odesláním objednávky.

8.7. Kupující je povinný reklamaci uplatnit u prodávajícího anebo určené osoby. Prodávající zodpovídá za vady zboží ve smyslu platných právních předpisů Slovenské republiky. Informace o servisních místech a určených osobách pro záruční a pozáruční servis poskytne prodávající kupujícímu na zadní straně záručního listu anebo na požádání telefonicky anebo prostřednictvím e-mailu.

8.8. Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád prodávajícího, tedy čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek. Kupující byl řádně obeznámený s reklamačním řádem a informovaný o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde je možné reklamaci uplatnit, a o vykonávání záručních oprav v souladu s úst. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochraně spotřebitele a změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. O přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) v čase před uzavřením kupní smlouvy tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si jich v čase před odesláním objednávky přečíst.

8.9. Na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího se vztahuje reklamační pořádek.

8.10. Pokud zboží vykazuje vady, za které zodpovídá výrobce, dodavatel anebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a byl zakoupený u prodávajícího, má kupující právo uplatnit si u prodávajícího zodpovědnost za vady zboží.

8.11. Pokud zboží vykazuje vady, kupující má právo uplatnit reklamaci v provozu prodávajícího v souladu s úst. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí zboží do provozu prodávajícího a doručí prodávajícímu projev vůle kupujícího uplatnit si svoje právo podle bodů 8.1. až 8.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek (dále jen „Oznámení o uplatnění reklamace“) např. ve formě vyplněného formuláře na uplatnění reklamace, který je umístěný na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího. Prodávající doporučuje zboží při jeho zasílání na reklamaci pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Kupující je povinný v Oznámení o uplatnění reklamace pravdivě uvést všechny požadované informace, zejména přesně označit druh a rozsah vady zboží; kupující zároveň uvede, které ze svých práv vyplývajících z ust. § 622 a 633 Občanského zákoníku uplatňuje. Kupující má právo uplatnit reklamaci i u osoby oprávněné výrobcem zboží na vykonávání záručních oprav (dále jen „určená osoba“). Seznam určených osob je uvedený v záručním listě anebo ho kupujícímu zašle na jeho žádost prodávající.

8.12. Reklamační konání týkající se zboží, které se dá doručit prodávajícímu, začíná dnem, kdy jsou splněné kumulativně všechny následující podmínky:

 1. a) doručení oznámení o uplatnění reklamace kupujícím prodávajícímu
 2. b) doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu anebo na to určené osobě
 3. c) doručení přístupových kódů, hesel apod. k reklamovanému zboží prodávajícímu, pokud jsou tyto údaje nevyhnutelné na řádné vyřízení reklamace

8.13. Pokud je předmětem reklamace zboží, které se nedá objektivně doručit prodávajícímu anebo které je pevně zabudované, kupující je mimo splnění podmínek podle bodů 8.12. písm. a) a c) těchto reklamačních a obchodních podmínek povinný poskytnout všechnu potřebnou součinnost na vykonání obhlídky reklamovaného zboží prodávajícímu anebo třetí osobou určenou prodávajícím. Reklamační konání týkající se zboží, které se nedá objektivně doručit prodávajícímu anebo které je pevně zabudované začíná dnem, kdy byla vykonaná obhlídka zboží podle první věty. Pokud však prodávající anebo jím určená třetí osoba napříč poskytnuté potřebné součinnosti ze strany kupujícího nezabezpečí vykonání obhlídky v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 dní od doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu, reklamační konání začíná dnem doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu.

8.14. Prodávající anebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu anebo v písemné podobě, v kterém je povinný přesně označit reklamované vady zboží a ještě jednou poučí spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají z bodu 8.1. až 8.3. těchto obchodních a reklamačních podmínek (ust. § 622 Občanského zákoníku) a právech, které mu vyplývají z bodu 8.4. až 8.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek (ust. § 623 Občanského zákoníku). Pokud je reklamace uplatněná prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinný potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

8.15.  Kupující je oprávněný rozhodnout se, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 Občanského zákoníku uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladně informaci o svém rozhodnutí doručit prodávajícímu. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 Občanského zákoníku uplatňuje, je prodávající anebo osoba povinná určit způsob vyřízení reklamace podle ust. § 2 písm. m) Zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dní od začátku reklamačního konání, v odůvodněných případech zejména, pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající anebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech je možné vyřídit reklamaci i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle jak 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po daném uplynutí lhůty na vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit anebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

8.16. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím jen na základě vyjádření znalce anebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou anebo akreditovanou osobou anebo stanoviska určené osoby (dále jen „odborné posouzení zboží“). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady související s odborným posouzením zboží.

8.17. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vyřídila, je povinná v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Pokud kupující zašle zboží na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace náklady na odborného posouzení zboží jako i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během vykonávání odborného posouzení zboží záruční doba neplyne. Prodávající je povinný kupujícímu uhradit do 14 dní ode dne znova uplatněné reklamace všechny náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jako i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znova uplatněnou reklamaci není možno zamítnout.  

8.18. Kupující nemá právo uplatnit si právo zodpovědnosti za vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněný, anebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřená, musel vědět.

8.19. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiné bezvadné zboží se stejnými anebo lepšími technickými parametry, pokud to kupujícímu nepůsobí závažné těžkosti.

8.20. Prodávající nezodpovídá za vady zboží:

 1. a) pokud jde o zjevnou závadu, kterou kupující mohl zjistit kontrolou zásilky při doručení zboží a kterou neoznámil zástupcovi prodávajícímu v souladu s bodem 5.8. těchto reklamačních a obchodních podmínek,
 2. b) pokud kupující neuplatnil svoje právo týkající se zodpovědnosti prodávajícího za vadu zboží do konce záruční doby zboží,
 3. c) pokud je vadou zboží mechanické poškození zboží způsobené kupujícím,
 4. d) pokud vada zboží vznikla používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí intenzitou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,
 5. e) pokud vada zboží vznikla neoborným zacházením, obsluhou, anebo zanedbáním starostlivosti o zboží,
 6. f) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží nadměrným zatěžováním, anebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci anebo všeobecnými zásadami obvyklého používání zboží,
 7. g) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží neodvratitelnými a/anebo nepředvídatelnými událostmi,
 8. h) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
 9. i) pokud vada zboží vznikla neodborným zásahem, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou anebo jiným zásahem vyšší moci,
 10. j) pokud vada zboží vznikla zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby  

8.21. Povinností prodávajícího je vyřídit reklamaci a ukončit reklamační konání jedním z následujících způsobů:

 1. a) výměnou zboží,
 2. b) vrácením kupní ceny zboží,
 3. c) odevzdáním opraveného zboží,
 4. d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
 5. e) písemnou výzvou na převzetí prodávajícím určeného plnění,
 6. f) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží,

8.22 Prodávající je povinný o způsobu určení vyřízení reklamace a o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace osobně, prostřednictvím poskytovatele poštovní anebo kurýrské anebo donáškové služby. O výsledku vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího bezprostředně po ukončení reklamačního konání telefonicky anebo e-mailem a zároveň mu bude spolu se zbožím, resp. prostřednictvím e-mailu doručený doklad o vyřízení reklamace.

8.23. Záruční doba je 24 měsíců ode dne doručení zboží, pokud není pro konkrétní případy stanovená záruční doba jiná. Zasílané produkty sportovní výživy, potraviny v dárkových koších a krmiva pro zvířata mají dobu minimální trvanlivosti víc jak 2 měsíce před datem spotřeby, v případě kratší expirační doby kontaktuje prodávající kupujícího telefonicky, anebo e-mailem a zásilka je odeslaná jen se souhlasem kupujícího.

8.24. V případě záruční opravy zboží se prodlužuje záruční doba o čas, po který kupující nemohl zboží používat.

8.25. V případě výměny zboží za nové začne plynout záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale jen na nové zboží. V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uvedená informace o výměně zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě kupní smlouvy a tohoto reklamačního dokladu.

8.26. V případě odstranitelné vady bude reklamace vyřízená podle rozhodnutí kupujícího podle bodu 8.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek následujícím způsobem:

 1. a) prodávající vadné zboží vymění anebo
 2. b) prodávající zabezpečí odstranění vady

8.27. Pokud jde o odstranitelnou vadu a kupující neurčí bezodkladně podle bodu 8.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek jakým způsobem má být reklamace vyřízená, prodávající reklamaci vyřídí odstraněním vady.

8.28. Pokud se jedná o vadu, kterou není možné odstranit, anebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou závadu anebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užívané jako bez vady, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího podle bodu 8.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek reklamaci následným způsobem:

 1. a) výměnou zboží za jiné funkční zboží stejných anebo lepších technických parametrů, anebo
 2. b) v případě, že nemůže prodávající vykonat výměnu zboží za jiné, vyřídí reklamaci vrácením kupní ceny za zboží

8.29. V případě neodstranitelné vady anebo vícekrát opakované odstranitelné vady, anebo pokud jde o větší počet různých odstranitelných vad, které brání řádnému užívání zboží jako bez vady a kupující bezodkladně neurčí podle bodu 8.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek, jakým způsobem má být reklamace vyřízená, prodávající reklamaci vyřídí výměnou zboží za jiné funkční zboží stejných anebo lepších technických parametrů.

8.30. Vyřízení reklamace se vztahuje jen na vady uvedené v Oznámení o uplatnění reklamace a potvrzení o uplatnění reklamace zboží podle bodu 8.14. těchto reklamačních a obchodních podmínek.

8.31. Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více jak dvakrát.

8.32. Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více jak tří různých odstranitelných vad současně.

8.33. Oprávnění kupujícího na uplatnění reklamace vady zboží je po tom, co využil svoje právo a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží podle bodu 8.1. těchto reklamačních a obchodních podmínek zkonzumované a bez ohledu na výsledek reklamace už opětovně není oprávněný pro tu stejnou vadu (ne vadu stejného druhu) uplatnit reklamaci opakovaně.

8.34. Ustanovení čl. 8 těchto reklamačních a obchodních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona 102/2014.

9. Osobní údaje a jejich ochrana

9.1. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou, je povinný oznámit prodávajícímu v objednávce svoje jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

9.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou je povinný oznámit prodávajícímu v objednávce svoje obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

9.3. Kupující si může kdykoliv zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jako i zrušit svoji registraci pro přihlášení se na internetové stránce elektronického obchodu v části „XY (např. Můj profil)“.

9.4. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že ve smyslu zákona č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZnOOÚ“) prodávající jako provozovatel bude v procesu uzavření kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez souhlasu jako dotknuté osoby, když zpracování osobních údajů kupujícího bude vykonávané prodávajícím v předsmluvních vztazích s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nevyhnutelné na plnění z kupní smlouvy, v které vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.

9.5. Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas ve smyslu ZnOOÚ, aby prodávající zpracoval a uschovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedené výše a/anebo, které jsou potřebné při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízeném zboží a zpracovával jich ve všech svých informačních systémech, týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízeném zboží.

9.6. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy SR.

9.7. Prodávající vyhlašuje, že v souladu ZnOOÚ osobní údaje bude získávat výlučně na účel uvedený v těchto obchodních a reklamačních podmínkách.

9.8. Prodávající vyhlašuje, že v souladu s ZnOOÚ bude získávat osobní údaje na jiné účely, jako jsou uvedené těchto obchodních a reklamačních podmínkách osobitě a zabezpečí, aby se osobní údaje zpracovávaly a využívaly výlučně způsobem, který odpovídá účelu, na který byly shromážděné a že jich nebude sdružovat s osobními údaji, které byly získané na jiné účely.

9.9. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas podle bodu 9.5. těchto reklamačních a obchodních podmínek na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající po splnění účelu zpracování zabezpečí bezodkladně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne v lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícího prodávajícímu.

9.10. Kupující bude před odesláním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil:

 1. a) svoje identifikační údaje, které jsou uvedené v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek
 2. b) identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí kupujícímu objednané zboží tak, že tyto údaje jsou uvedené v přijetí,
 3. c) účel zpracování osobních údajů, kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím
 4. d) že bude zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu, pokud je kupující fyzickou osobou a v rozsahu obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu, pokud je kupující právnickou osobou.
 5. e) že požadované osobní údaje je kupující povinný poskytnout,

9.11. Prodávající vyhlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným všeobecně závazným právním předpisům a ani jich nebude obcházet. Prodávající vyhlašuje, že souhlas dotknuté osoby si nebude vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží anebo povinnosti ustanovené prodávajícímu.

9.12. Kupující má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat

 1. a) potvrzení, jestli jsou nebo nejsou osobní údaje o jeho osobě zpracované,
 2. b) účel zpracování osobních údajů
 3. c) ve všeobecné srozumitelné formě informace o zpracování svých osobních údajů v informačním systému a o jeho stavu v rozsahu:
 4. i) identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, pokud byl vyjmenovaný,
 5. ii) identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, pokud prodávající při získávaní osobních údajů nepostupuje podle § 34 ZnOOÚ,
 1. ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z kterého získal jeho osobní údaje na zpracování,
 2. ve všeobecné srozumitelné formě odpis jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 3. doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů potřebné pro kupujícího za zaručení jeho práv a právem chráněným zájmů v rozsahu zejména:
 1. i) poučení o dobrovolnosti anebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; pokud prodávající získá osobní údaje kupujícího na základě souhlasu kupujícího podle ZnOOÚ, oznámí mu i čas platnosti souhlasu, a pokud kupujícího povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právního závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázaná, anebo zákona, prodávající oznámí kupujícímu právní základ, který mu tuto povinnost ukládá a uvědomí ho o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,
 2. ii) informace o třetích stranách, pokud se předpokládá anebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuté,

iii) okruh příjemců, pokud se předpokládá anebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněné,

 1. iv) formou zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zveřejněné,
 2. v) třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční přenos osobních údajů,
 3. g) opravu jeho nesprávných, neúplných anebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
 4. h) likvidaci jeho osobních údajů, pokud byl splněný účel jejich zpracování; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení
 5. i) likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení ZnOOÚ anebo jiného platného právního předpisu SR.

9.13. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího namítat vůči:

 1. a) zpracování jeho osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou anebo budou zpracované na účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci,
 2. b) využívání osobních údajů uvedených v § 31 na účely přímého marketingu v poštovním styku, anebo
 3. c) poskytování osobních údajů uvedených § 31 na účely přímého marketingu.

9.14. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího namítat vůči zpracování osobních údajů v případech podle § 31 ZnOOÚ vyslovením oprávněných důvodů anebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jeho práv a právem chráněných zájmů, které jsou anebo mohou být v konkrétním případě takovýmto zpracováním osobních údajů poškozené; pokud tomu nebrání zákonné důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je oprávněná, prodávající je povinný osobní údaje, kterých zpracování kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jak to okolnosti dovolí.

9.15. Kupující na základě písemné žádosti anebo osobně, pokud věc nesnese odklad, dále má právo u prodávajícího kdykoliv namítnout a nepodrobit se rozhodnutí prodávajícího, které by mělo pro něho právní účinky anebo významný dosah, pokud se takové rozhodnutí vydá výlučně na základě úkonů automatizovaného zpracování jeho osobních údajů. Kupující má právo žádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž prodávající je povinný žádosti kupujícího vyhovět, a to tak, že rozhodující úlohu při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu přezkoumání a výsledku zjištění prodávající informuje kupujícího o lhůtě podle ods. 9.18. těchto obchodních podmínek. Kupující nemá toto právo jen v případě, pokud to ustanovuje osobitý zákon, ve kterém jsou upravené opatření na zabezpečení oprávněných zájmů kupujícího, anebo pokud v rámci předsmluvních vztahů anebo během existence smluvních vztahů prodávající vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku kupujícího, anebo pokud prodávající na základě smlouvy přijal jiné přiměřené opatření na zabezpečení oprávněných zájmů kupujícího.

9.16. Pokud kupující uplatní svoje právo písemně a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, žádost se považuje za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou anebo faxem kupující doručí písemně nejpozději do tří dní ode dne jeho odeslání.

9.17. Kupující při podezření, že jeho osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může podat o tom oznámení Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud kupující nemá způsobilost na právní úkony v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.

9.18. Prodávající je povinný písemně vyřídit žádost kupujícího podle tohoto čl. těchto obchodních a reklamačních podmínek, resp. vyhovět požadavkům kupujícího podle ZnOOÚ a písemně ho informovat nejpozději do 30 dní od přijetí žádosti anebo požadavku.

9.19. Omezení práv kupujícího podle ZnOOÚ prodávající bezodkladně písemně oznámí dotknuté osobě a Úřadu na ochranu osobních údajů.

9.20. Prodávající oznamuje tímto kupujícímu, že v souladu ZnOOÚ při zpracování osobních údajů kupujícího se předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuté a zpřístupněné následným třetím stranám, resp. okruhu příjemců:

BIANCO FINANCE, s.r.o., se sídlem Záhumenská 22, Bratislava 81106, IČO: 51 806 169, zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Bratislava 1, Oddíl Sro, Vložka č. 129839/B

10. Odstoupení od kupní smlouvy

10.1. Pokud dojde k nemožnosti splnit si své povinnosti ze strany prodávajícího vyplývající mu z kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží anebo pokud výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu anebo vykonal tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývající z kupní smlouvy anebo z důvodu vyšší moci anebo pokud ani při vynaložení všeho úsilí, které je možné od něj spravedlivě požadovat, není schopný dodat zboží zákazníkovi v lhůtě určené těmito obchodními podmínkami anebo ceně která je uvedená v objednávce, prodávající je povinný o této skutečnosti okamžitě informovat kupujícího a zároveň je povinný nabídnout kupujícímu náhradní plnění anebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku). V případě, pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy z důvodu uvedených v tomto bodě těchto reklamačních a obchodních podmínek, je prodávající povinný vrátit kupujícímu už zaplacenou zálohu za zboží dohodnuté v kupní smlouvě v lhůtě 14 dní od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím.

10.2. Kupující je oprávněný odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (dále jen Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku“) v lhůtě 14 dní od převzetí zboží, resp. ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí služby anebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči, pokud prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle ust. § 3 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

10.3. Kupující má právo v rámci této lhůty po převzetí zboží rozbalit zboží a vyzkoušet obdobným způsobem jako obvykle při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě, a to v rozsahu potřebném na zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

10.4. Začátek plynutí lhůty na odstoupení od smlouvy je stanovený na den, ve kterém kupující anebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží anebo pokud:

 1. a) dodává zboží skládající se z vícero dílů anebo kusů, ode dne převzetí posledního dílu anebo posledního kusu,
 2. b) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, ode dne převzetí zboží, který byl dodaný jako poslední,
 3. c) na základě smlouvy zboží dodává opakovaně během vymezeného období ode dne převzetí prvního dodaného zboží.

10.5. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy předmětem, kterým je koupě zboží i před započetím plynutí lhůty na odstoupení od smlouvy.

10.6. Při odstoupení od smlouvy se vyžaduje písemná forma způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy omylem anebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči, anebo pomocí formuláře, který tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek. Lhůta na odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odeslané prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty podle ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

10.7. Odstoupení od kupní smlouvy podle předcházejícího bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek musí obsahovat informace požadované ve formuláři odstoupení od kupní smlouvy, kterou tvoří příloha č. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, zejména identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit už přijaté peníze, zejména číslo účtu a/anebo poštovní adresu kupujícího.

10.8. V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím se ruší od začátku i každá doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od které kupující odstoupil. Není možné požadovat od kupujícího žádné náklady anebo jiné platby, které souvisí se zrušením doplňkové smlouvy, kromě úhrady nákladů a plateb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku a ceny za službu, pokud je předmětem smlouvy poskytnutí služby a došlo k úplnému poskytnutí služby.

10.9. V lhůtě do 14 dní ode dne odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinný bez zbytečného odkladu zaslat zboží zpět na adresu sídla provozovatele anebo ho odevzdat prodávajícímu anebo osobě pověřené prodávajícím na převzetí zboží. To neplatí, pokud prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne osobně anebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta první věty tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží odevzdané na přepravu nejpozději v poslední den lhůty.

10.10. Kupující je povinný doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně dokumentace, nepoškozené, podle možnosti v originálním obalu a nepoužívané.

10.11. Zásilky na dobírku nebudou přebírané prodávajícím. Doporučuje se zboží pojistit. Prodávající je povinný bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě kupní smlouvy anebo v souvislosti s ní včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků.  Prodávající není povinný vrátit kupujícímu platby podle tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek před tím, než mu je doručené zboží anebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně anebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

10.12. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu snáší kupující. Zboží se vrátí přímo prodávajícímu anebo osobě pověřené prodávajícím na převzetí zboží. To neplatí v případě, pokud prodávající souhlasil, že tyto náklady ponese sám anebo pokud si nesplnil povinnost podle § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

10.13. Kupující zodpovídá jen za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného na zajištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel nezodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si prodávající nesplnil informační povinnost o právě spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

10.14. Prodávající je povinný vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží stejným způsobem, jaký použil kupující při svojí platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení plateb bez toho, aby kupujícímu v této souvislosti byly účtované další poplatky.

10.15. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je používané, poškozené anebo neúplné, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu:

  1. hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží ve smyslu § 457 Občanského zákoníku v skutečné výšce
  2. náklady, které vznikly prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu kalkulované podle ceníku pro pozáruční servis zboží. Kupující je povinný ve smyslu tohoto bodu reklamačních a obchodních podmínek prodávajícímu uhradit náhrady nejvíce do výšky rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v čase odstoupení od kupní smlouvy.

10.16. V souladu s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku kupující nemůže odstoupit od smlouvy, které předmětem jsou:

– prodej zboží zhotoveného podle osobních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru anebo zboží určeného konkrétně pro jednoho spotřebitele,

– prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví anebo z hygienických důvodů a kterého ochranný obal byl po dodání porušený,

– prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih anebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

– poskytování elektronického obsahu jinak jak na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel vyhlásil, že byl řádně poučený o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

– prodej zboží, který byl v čase po uzavření smlouvy a převzetí zboží od prodávajícího kupujícímu smontovaný, složený anebo použitý takovým způsobem, že jeho opětovné uvedení do původního stavu prodávajícím není možné bez vynaložení zvýšeného úsilí a zvýšených nákladů, např. složený anebo smontovaný nábytek apod.

10.17. Ustanovení čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona.

11. Závěrečné ustanovení

11.1. V případě uzavření kupní smlouvy v písemné podobě, jakákoliv její změna musí mít písemnou podobu.

11.2. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována ve formě e-mailových zpráv.

11.3. Na vztahy neupravené těmito obchodními a reklamačními podmínkami se vztahují příslušné ustanovení Občanského zákoníku, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickém obchodě a o změně a doplnění zákona č. 128/2002 Z.z. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcích ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 284/2002 Z.z. ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

11.4. Tyto obchodní a reklamační podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

11.5. Kupující bude před odesláním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že se s těmito obchodními a reklamačními podmínkami seznámil, přečetl si jich, porozuměl jejich obsahu a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

12. Alternativní řešení sporů

12.1. Kupující má právo požádat prodávajícího o nápravu v případě, pokud má pocit, že prodávající porušil jeho práva anebo nevyřídil reklamaci tak, aby byl i on spokojený. Pokud prodávající do 30 dní na žádost neodpoví anebo na ni odpoví odmítavě, spotřebitel může podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt AŘS) podle zákona 391/2015 Z.z. Podle §3 zákona 391/2015 Z.z. jsou AŘS subjekty orgány a oprávněné právnické osoby. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Z.z. Žádost může podat též online prostřednictvím platformy alternatívneho riešenia sporov RSO.

Alternativní řešení sporů je vyhrazené výlučně pro spotřebitele fyzické osoby, ne nakupujících podnikatelů. Řešení sporu probíhá mezi spotřebitelem a prodávajícím, kteří uzavřeli smlouvu na dálku, a kterých spor má hodnotu vyšší jak 20 EUR. Maximální poplatek, který může AŘS požadovat je 5 EUR od kupujícího na úhradu nákladů.

UPOZORNĚNÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky byly vypracované pro společnost NEREZINOX s. r. o. , IČO: 52 768 244, sídlo: Nová 3, 91701, Trnava , společností Krši s.r.o., Hviezdoslavova 275/27, Žiar nad Hronom 965 01, IČO: 50 532 464, která si vyhrazuje k tomuto dílu svoje autorské práva. Jakékoliv použití tohoto díla anebo jeho části (rozmnožování, kopírování, skenování anebo šíření textů, tabulek a dalších součástí tohoto díla) mechanickým anebo elektronickým způsobem bez předcházejícího písemného povolení společnosti Krši s.r.o. na takové použití je přísně zakázané.