9.1. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou, je povinný oznámit prodávajícímu v objednávce svoje jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

9.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou je povinný oznámit prodávajícímu v objednávce svoje obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

9.3. Kupující si může kdykoliv zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jako i zrušit svoji registraci pro přihlášení se na internetové stránce elektronického obchodu v části „XY (např. Můj profil)“.

9.4. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že ve smyslu zákona č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZnOOÚ“) prodávající jako provozovatel bude v procesu uzavření kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez souhlasu jako dotknuté osoby, když zpracování osobních údajů kupujícího bude vykonávané prodávajícím v předsmluvních vztazích s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nevyhnutelné na plnění z kupní smlouvy, v které vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.

9.5. Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas ve smyslu ZnOOÚ, aby prodávající zpracoval a uschovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedené výše a/anebo, které jsou potřebné při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízeném zboží a zpracovával jich ve všech svých informačních systémech, týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízeném zboží.

9.6. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy SR.

9.7. Prodávající vyhlašuje, že v souladu ZnOOÚ osobní údaje bude získávat výlučně na účel uvedený v těchto obchodních a reklamačních podmínkách.

9.8. Prodávající vyhlašuje, že v souladu s ZnOOÚ bude získávat osobní údaje na jiné účely, jako jsou uvedené těchto obchodních a reklamačních podmínkách osobitě a zabezpečí, aby se osobní údaje zpracovávaly a využívaly výlučně způsobem, který odpovídá účelu, na který byly shromážděné a že jich nebude sdružovat s osobními údaji, které byly získané na jiné účely.

9.9. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas podle bodu 9.5. těchto reklamačních a obchodních podmínek na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající po splnění účelu zpracování zabezpečí bezodkladně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne v lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícího prodávajícímu.

9.10. Kupující bude před odesláním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil:

 1. a) svoje identifikační údaje, které jsou uvedené v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek
 2. b) identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí kupujícímu objednané zboží tak, že tyto údaje jsou uvedené v přijetí,
 3. c) účel zpracování osobních údajů, kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím
 4. d) že bude zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu, pokud je kupující fyzickou osobou a v rozsahu obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu, pokud je kupující právnickou osobou.
 5. e) že požadované osobní údaje je kupující povinný poskytnout,

9.11. Prodávající vyhlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným všeobecně závazným právním předpisům a ani jich nebude obcházet. Prodávající vyhlašuje, že souhlas dotknuté osoby si nebude vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží anebo povinnosti ustanovené prodávajícímu.

9.12. Kupující má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat

 1. a) potvrzení, jestli jsou nebo nejsou osobní údaje o jeho osobě zpracované,
 2. b) účel zpracování osobních údajů
 3. c) ve všeobecné srozumitelné formě informace o zpracování svých osobních údajů v informačním systému a o jeho stavu v rozsahu:
 4. i) identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, pokud byl vyjmenovaný,
 5. ii) identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, pokud prodávající při získávaní osobních údajů nepostupuje podle § 34 ZnOOÚ,
 1. ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z kterého získal jeho osobní údaje na zpracování,
 2. ve všeobecné srozumitelné formě odpis jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 3. doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů potřebné pro kupujícího za zaručení jeho práv a právem chráněným zájmů v rozsahu zejména:
 1. i) poučení o dobrovolnosti anebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; pokud prodávající získá osobní údaje kupujícího na základě souhlasu kupujícího podle ZnOOÚ, oznámí mu i čas platnosti souhlasu, a pokud kupujícího povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právního závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázaná, anebo zákona, prodávající oznámí kupujícímu právní základ, který mu tuto povinnost ukládá a uvědomí ho o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,
 2. ii) informace o třetích stranách, pokud se předpokládá anebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuté,

iii) okruh příjemců, pokud se předpokládá anebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněné,

 1. iv) formou zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zveřejněné,
 2. v) třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční přenos osobních údajů,
 3. g) opravu jeho nesprávných, neúplných anebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
 4. h) likvidaci jeho osobních údajů, pokud byl splněný účel jejich zpracování; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení
 5. i) likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení ZnOOÚ anebo jiného platného právního předpisu SR.

9.13. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího namítat vůči:

 1. a) zpracování jeho osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou anebo budou zpracované na účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci,
 2. b) využívání osobních údajů uvedených v § 31 na účely přímého marketingu v poštovním styku, anebo
 3. c) poskytování osobních údajů uvedených § 31 na účely přímého marketingu.

9.14. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího namítat vůči zpracování osobních údajů v případech podle § 31 ZnOOÚ vyslovením oprávněných důvodů anebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jeho práv a právem chráněných zájmů, které jsou anebo mohou být v konkrétním případě takovýmto zpracováním osobních údajů poškozené; pokud tomu nebrání zákonné důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je oprávněná, prodávající je povinný osobní údaje, kterých zpracování kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jak to okolnosti dovolí.

9.15. Kupující na základě písemné žádosti anebo osobně, pokud věc nesnese odklad, dále má právo u prodávajícího kdykoliv namítnout a nepodrobit se rozhodnutí prodávajícího, které by mělo pro něho právní účinky anebo významný dosah, pokud se takové rozhodnutí vydá výlučně na základě úkonů automatizovaného zpracování jeho osobních údajů. Kupující má právo žádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž prodávající je povinný žádosti kupujícího vyhovět, a to tak, že rozhodující úlohu při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu přezkoumání a výsledku zjištění prodávající informuje kupujícího o lhůtě podle ods. 9.18. těchto obchodních podmínek. Kupující nemá toto právo jen v případě, pokud to ustanovuje osobitý zákon, ve kterém jsou upravené opatření na zabezpečení oprávněných zájmů kupujícího, anebo pokud v rámci předsmluvních vztahů anebo během existence smluvních vztahů prodávající vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku kupujícího, anebo pokud prodávající na základě smlouvy přijal jiné přiměřené opatření na zabezpečení oprávněných zájmů kupujícího.

9.16. Pokud kupující uplatní svoje právo písemně a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, žádost se považuje za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou anebo faxem kupující doručí písemně nejpozději do tří dní ode dne jeho odeslání.

9.17. Kupující při podezření, že jeho osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může podat o tom oznámení Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud kupující nemá způsobilost na právní úkony v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.

9.18. Prodávající je povinný písemně vyřídit žádost kupujícího podle tohoto čl. těchto obchodních a reklamačních podmínek, resp. vyhovět požadavkům kupujícího podle ZnOOÚ a písemně ho informovat nejpozději do 30 dní od přijetí žádosti anebo požadavku.

9.19. Omezení práv kupujícího podle ZnOOÚ prodávající bezodkladně písemně oznámí dotknuté osobě a Úřadu na ochranu osobních údajů.

Slovenský preklad

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

9.3. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu pre prihlásenie sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti „XY (napr. Môj profil)“.

9.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ao zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzavretia kúpnej zmluvy spracovávať osobné údaje kupujúceho bez súhlasu ako dotknutej osoby, keď spracovanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracovanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

9.5. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ZnOOÚ, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúce sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkanom tovare a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkanom tovare.

9.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

9.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

9.8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracovávali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

9.9. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 9.5. týchto reklamačných a obchodných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracovania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracovania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúceho predávajúcemu.

9.10. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v článku 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok
b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v prijatí,
c) účel spracovania osobných údajov, ktorým je uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim
d) že bude spracovávať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, pokiaľ je kupujúci fyzickou osobou av rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu, pokiaľ je kupujúci právnickou osobou.
e) že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť,

9.11. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracovávať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

9.12. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracované,
b) účel spracovania osobných údajov
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracovaní svojich osobných údajov v informačnom systéme ao jeho stave v rozsahu:
i) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
ii) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, pokiaľ predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 34 ZnOOÚ,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracovanie,
vo všeobecnej zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania,
doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracovania osobných údajov potrebné pre kupujúceho za zaručenie jeho práv a práva

9.13. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

a) spracovanie jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracované na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívanie osobných údajov uvedených v § 31 na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovanie osobných údajov uvedených § 31 na účely priameho marketingu.

9.14. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracovaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 31 ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnem prípade takýmto spracovaním osobných údajov poškodené; pokiaľ tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracovanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

9.15. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, pokiaľ vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietnuť a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, pokiaľ sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracovania jeho osobných. údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracovania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho o lehote podľa ods. 9.18. týchto obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo len v prípade, ak to ustanovuje osobitý zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo pokiaľ v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo pokiaľ predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

9.16. Pokiaľ kupujúci uplatní svoje právo písomne ​​az obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne ​​najneskôr do troch dní odo dňa jeho odoslania.

9.17. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracovávajú, môže podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov. Pokiaľ kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9.18. Predávajúci je povinný písomne ​​vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto článku týchto obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ​​ho informovať najneskôr do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.

9.19. Obmedzenie práv kupujúceho podľa ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne ​​oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov.