9.1. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou, je povinný oznámit prodávajícímu v objednávce svoje jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

 

9.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou je povinný oznámit prodávajícímu v objednávce svoje obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

 

9.3. Kupující si může kdykoliv zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jako i zrušit svoji registraci pro přihlášení se na internetové stránce elektronického obchodu v části „XY (např. Můj profil)“.

 

9.4. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že ve smyslu zákona č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZnOOÚ“) prodávající jako provozovatel bude v procesu uzavření kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez souhlasu jako dotknuté osoby, když zpracování osobních údajů kupujícího bude vykonávané prodávajícím v předsmluvních vztazích s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nevyhnutelné na plnění z kupní smlouvy, v které vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.

 

9.5. Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas ve smyslu ZnOOÚ, aby prodávající zpracoval a uschovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedené výše a/anebo, které jsou potřebné při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízeném zboží a zpracovával jich ve všech svých informačních systémech, týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízeném zboží.

 

9.6. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy SR.

 

9.7. Prodávající vyhlašuje, že v souladu ZnOOÚ osobní údaje bude získávat výlučně na účel uvedený v těchto obchodních a reklamačních podmínkách.

 

9.8. Prodávající vyhlašuje, že v souladu s ZnOOÚ bude získávat osobní údaje na jiné účely, jako jsou uvedené těchto obchodních a reklamačních podmínkách osobitě a zabezpečí, aby se osobní údaje zpracovávaly a využívaly výlučně způsobem, který odpovídá účelu, na který byly shromážděné a že jich nebude sdružovat s osobními údaji, které byly získané na jiné účely.

 

9.9. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas podle bodu 9.5. těchto reklamačních a obchodních podmínek na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající po splnění účelu zpracování zabezpečí bezodkladně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne v lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícího prodávajícímu.

 

9.10. Kupující bude před odesláním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil:

 1. a) svoje identifikační údaje, které jsou uvedené v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek
 2. b) identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí kupujícímu objednané zboží tak, že tyto údaje jsou uvedené v přijetí,
 3. c) účel zpracování osobních údajů, kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím
 4. d) že bude zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu, pokud je kupující fyzickou osobou a v rozsahu obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu, pokud je kupující právnickou osobou.
 5. e) že požadované osobní údaje je kupující povinný poskytnout,

 

9.11. Prodávající vyhlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným všeobecně závazným právním předpisům a ani jich nebude obcházet. Prodávající vyhlašuje, že souhlas dotknuté osoby si nebude vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží anebo povinnosti ustanovené prodávajícímu.

 

9.12. Kupující má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat

 1. a) potvrzení, jestli jsou nebo nejsou osobní údaje o jeho osobě zpracované,
 2. b) účel zpracování osobních údajů
 3. c) ve všeobecné srozumitelné formě informace o zpracování svých osobních údajů v informačním systému a o jeho stavu v rozsahu:
 4. i) identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, pokud byl vyjmenovaný,
 5. ii) identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, pokud prodávající při získávaní osobních údajů nepostupuje podle § 34 ZnOOÚ,
 1. ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z kterého získal jeho osobní údaje na zpracování,
 2. ve všeobecné srozumitelné formě odpis jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 3. doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů potřebné pro kupujícího za zaručení jeho práv a právem chráněným zájmů v rozsahu zejména:
 1. i) poučení o dobrovolnosti anebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; pokud prodávající získá osobní údaje kupujícího na základě souhlasu kupujícího podle ZnOOÚ, oznámí mu i čas platnosti souhlasu, a pokud kupujícího povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právního závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázaná, anebo zákona, prodávající oznámí kupujícímu právní základ, který mu tuto povinnost ukládá a uvědomí ho o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,
 2. ii) informace o třetích stranách, pokud se předpokládá anebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuté,

iii) okruh příjemců, pokud se předpokládá anebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněné,

 1. iv) formou zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zveřejněné,
 2. v) třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční přenos osobních údajů,
 3. g) opravu jeho nesprávných, neúplných anebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
 4. h) likvidaci jeho osobních údajů, pokud byl splněný účel jejich zpracování; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení
 5. i) likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení ZnOOÚ anebo jiného platného právního předpisu SR.

 

9.13. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího namítat vůči:

 1. a) zpracování jeho osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou anebo budou zpracované na účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci,
 2. b) využívání osobních údajů uvedených v § 31 na účely přímého marketingu v poštovním styku, anebo
 3. c) poskytování osobních údajů uvedených § 31 na účely přímého marketingu.

 

9.14. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího namítat vůči zpracování osobních údajů v případech podle § 31 ZnOOÚ vyslovením oprávněných důvodů anebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jeho práv a právem chráněných zájmů, které jsou anebo mohou být v konkrétním případě takovýmto zpracováním osobních údajů poškozené; pokud tomu nebrání zákonné důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je oprávněná, prodávající je povinný osobní údaje, kterých zpracování kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jak to okolnosti dovolí.

 

9.15. Kupující na základě písemné žádosti anebo osobně, pokud věc nesnese odklad, dále má právo u prodávajícího kdykoliv namítnout a nepodrobit se rozhodnutí prodávajícího, které by mělo pro něho právní účinky anebo významný dosah, pokud se takové rozhodnutí vydá výlučně na základě úkonů automatizovaného zpracování jeho osobních údajů. Kupující má právo žádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž prodávající je povinný žádosti kupujícího vyhovět, a to tak, že rozhodující úlohu při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu přezkoumání a výsledku zjištění prodávající informuje kupujícího o lhůtě podle ods. 9.18. těchto obchodních podmínek. Kupující nemá toto právo jen v případě, pokud to ustanovuje osobitý zákon, ve kterém jsou upravené opatření na zabezpečení oprávněných zájmů kupujícího, anebo pokud v rámci předsmluvních vztahů anebo během existence smluvních vztahů prodávající vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku kupujícího, anebo pokud prodávající na základě smlouvy přijal jiné přiměřené opatření na zabezpečení oprávněných zájmů kupujícího.

 

9.16. Pokud kupující uplatní svoje právo písemně a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, žádost se považuje za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou anebo faxem kupující doručí písemně nejpozději do tří dní ode dne jeho odeslání.

 

9.17. Kupující při podezření, že jeho osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může podat o tom oznámení Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud kupující nemá způsobilost na právní úkony v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.

 

9.18. Prodávající je povinný písemně vyřídit žádost kupujícího podle tohoto čl. těchto obchodních a reklamačních podmínek, resp. vyhovět požadavkům kupujícího podle ZnOOÚ a písemně ho informovat nejpozději do 30 dní od přijetí žádosti anebo požadavku.

 

9.19. Omezení práv kupujícího podle ZnOOÚ prodávající bezodkladně písemně oznámí dotknuté osobě a Úřadu na ochranu osobních údajů.

 

9.20. Prodávající oznamuje tímto kupujícímu, že v souladu ZnOOÚ při zpracování osobních údajů kupujícího se předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuté a zpřístupněné následným třetím stranám, resp. okruhu příjemců:

ABC, s.r.o., se sídlem Panská 1, Bratislava 81104, IČO: 66 666 666, zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Bratislava 1, Oddíl Sro, Vložka č. 66666/B