1. Všeobecné ustanovení

Následující obchodní a reklamační podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran, které vyplývají z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím NEREZINOX s. r. o., IČO: 52 768 244 , sídlo: Nová 3, 91701, Trnava (dále jen „prodávající“) a kupujícím. Předmětem této smlouvy je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

Kontaktní údaje prodávajícího:

NEREZINOX , s. r. o., IČO: 52 768 244 , Nová 3 , 917 01, Trnava 

DIČ: 2121143288

IČ DPH: SK 2121143288

Telefon: +421 904 921 261

E-mail: info@nerezinox.cz / info@nerezinox.sk

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inspektorát SOI pro Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1

odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele a právní odbor

tel. č.: 033/5512 689, 033/5512 690 fax č.: 033/5512 656

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.1. Tyto obchodní a reklamační podmínky ve znění platném v den uzavření kupní smlouvy jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. V případě uzavření kupní smlouvy v písemné podobě, v které budou dohodnuté podmínky rozdílné od těchto obchodních a reklamačních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněné před těmito obchodními a reklamačními podmínkami. Nově dohodnuté obchodní podmínky nesmí byt v rozporu s jinými právními úpravami (zkrácení lhůty na vrácení zboží, záruční doby apod.)

1.2. Na účely těchto obchodních a reklamačních podmínek se doplňkovou smlouvou rozumí smlouva, při které kupující nabývá zboží anebo je mu poskytovaná služba, která souvisí s předmětem dané kupní smlouvy, pokud je dodané zboží anebo poskytovaná služba prodávajícím anebo třetí stranou na základě jejich dohody.

1.3. Zobrazená kupní cena za zboží na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, která je provozovaná prodávajícím obsahuje i daň z přidané hodnoty v stanovené výšce podle platného právního předpisu Slovenské republiky. Nezahrnuje cenu za přepravu zboží anebo jiné volitelné služby. Všechny obchodní a jiné akce platí do vyprodání zásob, pokud při daném produktu není uvedeno jinak.

1.4. Právem prodávajícího je kdykoliv upravit prodejní cenu zboží, která je uvedená na internetové stránce elektronického obchodu, v provozu prodávajícího. Tato změna se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou ceny, bez ohledu na to, že ještě nedošlo k dodání zboží.

2. Způsob uzavíraní kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva se uzavírá na základě návrhu, který zasílá kupující prodávajícímu ve formě vyplněného a odeslaného formuláře prostřednictvím internetové stránky prodávajícího, kterému zaslal návrh na její uzavření. Předmětem smlouvy je splatný převod vlastnického práva ke zboží označeného kupujícím za kupní cenu a za podmínek uvedených v této objednávce (dále jen „objednávka“).

2.2. Po odeslání objednávky bude zaslaná na e-mailovou adresu automaticky generovaná zpráva o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího (dále jen „potvrzení doručení objednávky“). V případě potřeby je možné, že na e-mailovou adresu kupujícího mohou být zaslané všechny dodatečné informace ohledně jeho objednávky.

2.3. Potvrzení o doručení objednávky obsahuje informace o tom, že prodávajícímu byla doručená objednávka, která ale není přijetím návrhu na uzavření kupní smlouvy.

2.4. Následně bude zaslaná na e-mailovou adresu kupujícího informace, která obsahuje oznámení o tom, zda objednávka kupujícího byla přijata (dále jen „přijetí objednávky“). Obsahem přijetí objednávky jsou název a specifikace zboží, kterého prodej je předmětem kupní smlouvy, údaje o ceně zboží a/nebo jiných služeb, údaj o pravděpodobné dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o podmínkách, způsobu ceny a termínu přepravy zboží na dohodnuté místo doručení pro kupujícího, dále údaje o prodávajícím jako například obchodní jméno, sídlo, IČO  a podobně. Oznámení může obsahovat i jiné potřebné údaje.

2.5. Uzavření kupní smlouvy nastává doručením přijetí objednávky elektronickou anebo písemnou formou.

2.6. Prodávající jasným, jednoznačným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem informoval před odesláním objednávky kupujícího o předsmluvních informacích týkajících se reklamačních, platebních, obchodních, přepravních a jiných podmínek tak, že:

 1. a) o hlavních vlastnostech zboží nebo charakteru služby v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace a zboží anebo službě informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,
 2. b) o obchodním jméně, sídle prodávajícího informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 1 těchto obchodních podmínek a reklamačních podmínek, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 3. c) o telefonním čísle prodávajícího a o dalších údajích, které jsou důležité pro kontakt kupujícího s prodávajícím, zejména adresu jeho elektronické pošty a číslo faxu, jak jich má informovat na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 4. d) o adrese prodávajícího, na které může kupující uplatnit reklamaci zboží nebo služby, podat stížnost, anebo jiný podmět informoval v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 5. e) o celkové ceně zboží nebo služby včetně daně z přidané hodnoty a všech ostatních daní, anebo pokud vzhledem na povahu zboží či služby není možné cenu přiměřeně určit dopředu, způsob, jakým se vypočítá, jako i o nákladech na dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky, anebo pokud tyto náklady a poplatky není možné určit dopředu o skutečnosti, že kupující jich bude povinen uhradit, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,
 6. f) o platebních podmínkách, dodacích podmínkách, o lhůtě, do které se prodávající zavazuje dodat zboží anebo poskytnout službu, o informaci o postupech uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů kupujícího informoval v příslušných článcích těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 7. g) o informaci o právě kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, o podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení od smlouvy informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 8. h) o poskytnutí formuláře na odstoupení od kupní smlouvy v čl. 10 a v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího; prodávající zároveň poskytl samotný formulář na odstoupení od kupní smlouvy v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 9. i) o informaci, že pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, bude nést náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu podle § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku anebo smlouvy uzavřené mimo provozních prostorů prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku“), a pokud odstoupí od kupní smlouvy i náklady na vrácení zboží, který vzhledem na jeho povahu není možné vrátit prostřednictvím pošty informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 10. j) o povinnosti kupujícího uhradit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění podle § 10 ods. 5 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 11. k) o okolnostech, za kterých kupující ztrácí právo na odstoupení od smlouvy, informoval v čl. 10. těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 12. l) o poučení o zodpovědnosti prodávajícího za vady zboží anebo služby podle ust. § 622 a 623 Občanského zákoníku informoval v čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 13. m) o existenci a podrobnostech záruky poskytované výrobcem anebo prodávajícím podle přísnějších zásad jak ustanovuje § 502 Občanského zákoníku, pokud je výrobce anebo prodávající poskytuje, jako i informaci o existenci a podmínkách pomoci a službách poskytovaných kupujícímu po prodeji zboží anebo poskytnutí služby, pokud se taková pomoc poskytuje, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a čl. 9 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 14. n) o existenci příslušných kodexů chování, které se prodávající zavázal dodržet a o způsobu, jakým se může kupující s nimi seznámit anebo získat jich znění informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,
 15. o) o délce trvání smlouvy, pokud se jedná o smlouvu uzavřenou na dobu určitou; pokud se jedná o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou anebo pokud se jedná o smlouvu, při které se automaticky prodlužuje její platnost, i informaci o podmínkách vypovězení smlouvy informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 16. p) o minimální délce trvání závazků kupujícího vyplývajících z kupní smlouvy, pokud z kupní smlouvy vyplývá pro kupujícího takovýto závazek, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 17. q) o povinnosti kupujícího zaplatit zálohu anebo poskytnout jinou finanční jistotu na žádost prodávajícího a o podmínkách, které se na jeho poskytnutí vztahují, pokud z kupní smlouvy vyplývá pro kupujícího takovýto závazek, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 18. r) o funkčnosti včetně použitelných technických ochranných opatření na zabezpečení elektronického obsahu, pokud je to vhodné informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 19. s) o kompatibilitě elektronického obsahu s hardwarem a softwarem, o kterých prodávající ví anebo je rozumné očekávat, že o nich ví, pokud je to vhodné informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 20. t) o možnosti a podmínkách řešení sporu mimosoudní cestou prostřednictvím systému alternativního řešení sporů, pokud se prodávající zavázal tento systém využívat, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 21. u) o potřebných úkonech na uzavření kupní smlouvy tak, že tyto potřebné úkony popsal v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 22. v) o tom, že kupní smlouva bude uložená v elektronické podobě u prodejce a je kupujícímu dostupná poté, co si ji kupující písemně vyžádá, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

o tom, že jazykem nabízeným na uzavření smlouvy je slovenský jazyk, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího.

2.7. Pokud prodávající nesplnil svoji informační povinnost podle bodu 2.6 písmena e) těchto obchodních a reklamačních podmínek, kupující není povinný tyto dodatečné náklady anebo poplatky uhradit.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1. Prodávající je povinný:

 1. a) v případě potvrzení objednávky formou přijetí je prodávající povinný dodat kupujícímu zboží v dohodnutém množství, lhůtě, kvalitě a zabalit ho a zabezpečit přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu,
 1. b) zabezpečit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy SR,
 1. c) zaslat potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvalém nosiči, jako například přes e-mail. Potvrzení je povinné zaslat bezodkladně a musí obsahovat všechny informace uvedené v 2.6. včetně formuláře na odstoupení od kupní smlouvy,
 1. d) nejpozději společně se zbožím odevzdat kupujícímu v elektronické anebo písemné podobě všechny potřebné doklady na převzetí a užívání zakoupeného zboží a stejně tak další doklady, které jsou předepsané platnými právními předpisy Slovenské republiky jako například návod ve slovenském jazyce, dodací list, záruční list a daňový doklad.

3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny kupujícím za dodané zboží.

3.3. V případě nedostupnosti zboží anebo vyprodání zásob, není schopen prodávající dodat zboží kupujícímu v lhůtě dohodnuté v kupní smlouvě, určené těmito obchodními a reklamačními podmínkami anebo za dohodnutou kupní cenu, je povinností prodávajícího nabídnout kupujícímu náhradní plnění, popřípadě možnost odstoupení od kupní smlouvy pro kupujícího (storno objednávky). Odstoupení od kupní smlouvy anebo storno objednávky je možné zasláním e-mailu kupujícímu. V případě uhrazení kupní ceny kupujícím anebo její části, je povinností prodávajícího vrátit už uhrazenou kupní cenu anebo její část v lhůtě 14 dní ode dne doručení e-mailu o odstoupení od kupní smlouvy resp. stornování objednávky kupujícímu na jím určený účet, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud nedojde k přijetí náhradního plnění kupujícím nabízené prodávajícím a ani neodstoupí od kupní smlouvy, je prodávající oprávněný odstoupit od kupní smlouvy. V případě uhrazení kupní ceny kupujícím anebo její části, je prodávající povinný vrátit už uhrazenou kupní cenu anebo její část v lhůtě 14 dní ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu.

4. Práva a povinnosti kupujícího

4.1. Prodávající seznámil kupujícího o povinnosti zaplatit kupní cenu. Tato povinnost je součástí objednávky.

4.2. Práva kupujícího: Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutí smluvními stranami.

4.3. Povinnosti kupujícího:

 1. Zaplatit dohodnutou kupní cenu prodávajícímu v dohodnuté lhůtě splatnosti, včetně nákladů za doručení objednaného zboží
 2. Převzetí zboží, které bylo objednané a dodané
 3. V dodacím listě potvrdit převzetí zboží svým podpisem, anebo podpisem jím pověřené osoby.

5. Dodací a platební podmínky

5.1. Při každém zboží na internetové stránce elektronického obchodu je uvedená obvyklá dostupnost zboží i s termínem jeho expedice.

5.2. Prodávající je povinný dodat věc kupujícímu bezodkladně, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud se nedohodli v kupní smlouvě jinak. Pokud tuto povinnost prodávající nesplnil, může ho kupující vyzvat, aby dodal věc v ním určené přiměřené dodatečné lhůtě. Pokud nedojde k dodání věci ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, je kupující oprávněný odstoupit od smlouvy.

5.3. Prodávající je oprávněný vyzvat kupujícího na převzetí zboží i před uplynutím lhůty na dodání zboží dohodnuté kupní smlouvy.

5.4. Zobrazené zboží na libovolné internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, není jen ilustrační. Rozměry, váha a jiné údaje o zboží, které se nacházejí v katalozích, prospektech a jiných písemnostech prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího jsou udávané výrobcem a mohou se odlišovat od skutečnosti o ± 1% z uvedené hodnoty.

5.5. Povinností kupujícího je převzít zboží na dohodnutém místě podle kupní smlouvy anebo jiným způsobem v čase před doručením zboží (déle jen „místo“). Kupující je povinný převzít zboží v časovém rozsahu, které je prodávajícím anebo jeho zástupcem pověřeným doručit zboží a kupujícím dohodnuté v kupní smlouvě, anebo jiným způsobem v čase před doručením zboží (dále jen „časový rozsah“).

5.6 Pokud prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo a v časovém rozsahu, je povinností kupujícího převzít zboží osobně anebo zabezpečit převzetí zboží osobou zplnomocněnou kupujícím. Kupující je povinen podepsat protokol o zaplacení kupní ceny, o doručení a odevzdání zboží. Povinností třetí osoby zplnomocněné na převzetí zboží je předložit prodávajícímu kopii přijetí objednávky. Ve chvíli doručení zboží kupujícímu se zboží považuje za dodané. Doručením zboží kupujícímu se rozumí dodání zboží na místo, jeho převzetí kupujícím anebo třetí osobou zplnomocněnou kupujícím a podepsání protokolu o zaplacení kupní ceny, a doručení a odevzdání zboží kupujícím anebo třetí osobou zplnomocněnou kupujícím.

5.7. V případě potřeby opakovat dodání zboží z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místo a v časovém rozsahu, anebo pokud kupující nepřevezme zboží do 7 dní po daném uplynutí časového rozsahu bez předcházejícího písemného odstoupení od kupní smlouvy, vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady ve výšce skutečných nákladů za vzniklou škodu za pokus o neúspěšné doručení zboží na místo.

5.8. Povinností kupujícího je kontrola přijaté zásilky, obalu zboží i zboží ihned po doručení v přítomnosti zástupce prodávajícího, například kurýra. Pokud bude zjištěna vada zboží, je povinností zástupce prodávajícího umožnit kupujícímu vyhotovení záznamu o povaze a rozsahu vady zboží, správnost potvrdí zástupce prodávajícího. S takto vyhotoveným záznamem, doručeným prodávajícímu může kupující odmítnout převzít dodané zboží s vadou anebo potvrdit doručení zboží s vadou a následně ve smyslu čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek uplatnit reklamaci vad zboží u prodávajícího anebo jím určené osoby. Pokud kupující odmítne převzít dodané zboží s vadami, všechny účelně vynaložené náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese prodávající.

5.9. V případě nedodání zboží prodávajícím je kupující oprávněný v lhůtě uvedené v bodě 5.2. těchto obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinný kupujícímu vrátit už zaplacenou kupní cenu anebo její část v lhůtě 14 dní od okamžiku doručení odstoupení od kupní smlouvy. Peněžní prostředky se převedou na bankovní účet, který určí kupující.

6. Kupní cena

6.1. Kupní cena za zboží, která byla dohodnutá v kupní smlouvě mezi kupujícím a prodávajícím, je uvedená v přijetí objednávky (dále jen „kupní cena“). V případě pokud je kupní cena uvedená v potvrzení doručení objednávky vyšší jak cena za identické zboží uvedená v nabídce elektronického obchodu v čase odeslání objednávky kupujícím, prodávající doručí kupujícímu elektronickou zprávu s informací o nabídce nové kupní ceny v jiné výšce, která se považuje za návrh prodávajícího na uzavření kupní smlouvy, kterou musí kupující výslovně potvrdit e-mailem anebo písemně, aby došlo k platnému uzavření kupní smlouvy.

6.2. Kupující je povinný zaplatit prodávajícímu kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží v hotovosti, resp. platební kartou při osobním převzetí zboží, dobírkou v místě dodání zboží anebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, uvedený v přijetí objednávky anebo na internetové stránce prodávajícího v čase před převzetím zboží. Kupující může využít i možnost spotřebitelského splátkového úvěru – více informací získáte zde.

6.3. Při zaplacení kupní ceny bezhotovostním převodem na účet prodávajícího se považuje za den platby okamžik, kdy byla celá kupní cena připsaná na účet prodávajícího.

6.4. Povinností kupujícího je zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnuté zboží v lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

6.5. Prodávající je oprávněný odepřít dodání zboží kupujícímu, pokud kupující nezaplatí prodávajícímu celou kupní cenu do momentu dodání zboží na místo a smluvní strany se nedohodly na zaplacení kupní ceny za zboží ve splátkách.

6.6. Montáž, vynesení zboží a náklady s tím související nejsou zahrnuté v kupní ceně a prodávající tyto služby není povinný kupujícímu poskytnout.

7. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

7.1. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující až úplným zaplacením kupní ceny za zboží.

7.2. Okamžik převzetí zboží kupujícím anebo třetí osobou zplnomocněnou kupujícím od prodávajícího anebo od jeho zástupce, pověřeného doručit zboží, anebo když tak neučiní včas, tak v čase, když prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme, přechází na něj nebezpečí škody na zboží.

8. Reklamační pořádek (záruka, zodpovědnost za vady, reklamace)

8.1. Kupující má právo na bezplatné odstranění vady včas a řádně, pokud jde o vadu zboží, kterou je možné odstranit. Povinností prodávajícího je vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

8.2. Namísto odstranění vady může kupující požadovat výměnu zboží, anebo pokud se vada týká jen určité součásti zboží, výměnu této součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží anebo závažnost vady.

8.3. Vyměnit vadné zboží za zboží bez vad může prodávající vždy, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti.

8.4. Pokud jde o vadu zboží, kterou není možné odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Ta stejná pravidla přísluší kupujícímu, pokud se sice jedná o odstranitelné vady, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě anebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

8.5. V případě jiných neodstranitelných vad má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

8.6. Prodávající poučil kupujícího o jeho právech, které mu vyplývají z úst. § 622 Občanského zákoníku (bod 8.1. až 8.3. těchto obchodních a reklamačních podmínek) a právech, které mu vyplývají z ust. § 623 Občanského zákoníku (bod 8.4. až 8.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek) tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si jich přečíst v čase před odesláním objednávky.

8.7. Kupující je povinný reklamaci uplatnit u prodávajícího anebo určené osoby. Prodávající zodpovídá za vady zboží ve smyslu platných právních předpisů Slovenské republiky. Informace o servisních místech a určených osobách pro záruční a pozáruční servis poskytne prodávající kupujícímu na zadní straně záručního listu anebo na požádání telefonicky anebo prostřednictvím e-mailu.

8.8. Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád prodávajícího, tedy čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek. Kupující byl řádně obeznámený s reklamačním řádem a informovaný o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde je možné reklamaci uplatnit, a o vykonávání záručních oprav v souladu s úst. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochraně spotřebitele a změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. O přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) v čase před uzavřením kupní smlouvy tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si jich v čase před odesláním objednávky přečíst.

8.9. Na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího se vztahuje reklamační pořádek.

8.10. Pokud zboží vykazuje vady, za které zodpovídá výrobce, dodavatel anebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a byl zakoupený u prodávajícího, má kupující právo uplatnit si u prodávajícího zodpovědnost za vady zboží.

8.11. Pokud zboží vykazuje vady, kupující má právo uplatnit reklamaci v provozu prodávajícího v souladu s úst. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí zboží do provozu prodávajícího a doručí prodávajícímu projev vůle kupujícího uplatnit si svoje právo podle bodů 8.1. až 8.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek (dále jen „Oznámení o uplatnění reklamace“) např. ve formě vyplněného formuláře na uplatnění reklamace, který je umístěný na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího. Prodávající doporučuje zboží při jeho zasílání na reklamaci pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Kupující je povinný v Oznámení o uplatnění reklamace pravdivě uvést všechny požadované informace, zejména přesně označit druh a rozsah vady zboží; kupující zároveň uvede, které ze svých práv vyplývajících z ust. § 622 a 633 Občanského zákoníku uplatňuje. Kupující má právo uplatnit reklamaci i u osoby oprávněné výrobcem zboží na vykonávání záručních oprav (dále jen „určená osoba“). Seznam určených osob je uvedený v záručním listě anebo ho kupujícímu zašle na jeho žádost prodávající.

8.12. Reklamační konání týkající se zboží, které se dá doručit prodávajícímu, začíná dnem, kdy jsou splněné kumulativně všechny následující podmínky:

 1. a) doručení oznámení o uplatnění reklamace kupujícím prodávajícímu
 2. b) doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu anebo na to určené osobě
 3. c) doručení přístupových kódů, hesel apod. k reklamovanému zboží prodávajícímu, pokud jsou tyto údaje nevyhnutelné na řádné vyřízení reklamace

8.13. Pokud je předmětem reklamace zboží, které se nedá objektivně doručit prodávajícímu anebo které je pevně zabudované, kupující je mimo splnění podmínek podle bodů 8.12. písm. a) a c) těchto reklamačních a obchodních podmínek povinný poskytnout všechnu potřebnou součinnost na vykonání obhlídky reklamovaného zboží prodávajícímu anebo třetí osobou určenou prodávajícím. Reklamační konání týkající se zboží, které se nedá objektivně doručit prodávajícímu anebo které je pevně zabudované začíná dnem, kdy byla vykonaná obhlídka zboží podle první věty. Pokud však prodávající anebo jím určená třetí osoba napříč poskytnuté potřebné součinnosti ze strany kupujícího nezabezpečí vykonání obhlídky v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 dní od doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu, reklamační konání začíná dnem doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu.

8.14. Prodávající anebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu anebo v písemné podobě, v kterém je povinný přesně označit reklamované vady zboží a ještě jednou poučí spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají z bodu 8.1. až 8.3. těchto obchodních a reklamačních podmínek (ust. § 622 Občanského zákoníku) a právech, které mu vyplývají z bodu 8.4. až 8.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek (ust. § 623 Občanského zákoníku). Pokud je reklamace uplatněná prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinný potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

8.15.  Kupující je oprávněný rozhodnout se, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 Občanského zákoníku uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladně informaci o svém rozhodnutí doručit prodávajícímu. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 Občanského zákoníku uplatňuje, je prodávající anebo osoba povinná určit způsob vyřízení reklamace podle ust. § 2 písm. m) Zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dní od začátku reklamačního konání, v odůvodněných případech zejména, pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající anebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech je možné vyřídit reklamaci i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle jak 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po daném uplynutí lhůty na vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit anebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

8.16. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím jen na základě vyjádření znalce anebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou anebo akreditovanou osobou anebo stanoviska určené osoby (dále jen „odborné posouzení zboží“). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady související s odborným posouzením zboží.

8.17. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vyřídila, je povinná v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Pokud kupující zašle zboží na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace náklady na odborného posouzení zboží jako i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během vykonávání odborného posouzení zboží záruční doba neplyne. Prodávající je povinný kupujícímu uhradit do 14 dní ode dne znova uplatněné reklamace všechny náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jako i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znova uplatněnou reklamaci není možno zamítnout.  

8.18. Kupující nemá právo uplatnit si právo zodpovědnosti za vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněný, anebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřená, musel vědět.

8.19. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiné bezvadné zboží se stejnými anebo lepšími technickými parametry, pokud to kupujícímu nepůsobí závažné těžkosti.

8.20. Prodávající nezodpovídá za vady zboží:

 1. a) pokud jde o zjevnou závadu, kterou kupující mohl zjistit kontrolou zásilky při doručení zboží a kterou neoznámil zástupcovi prodávajícímu v souladu s bodem 5.8. těchto reklamačních a obchodních podmínek,
 2. b) pokud kupující neuplatnil svoje právo týkající se zodpovědnosti prodávajícího za vadu zboží do konce záruční doby zboží,
 3. c) pokud je vadou zboží mechanické poškození zboží způsobené kupujícím,
 4. d) pokud vada zboží vznikla používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí intenzitou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,
 5. e) pokud vada zboží vznikla neoborným zacházením, obsluhou, anebo zanedbáním starostlivosti o zboží,
 6. f) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží nadměrným zatěžováním, anebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci anebo všeobecnými zásadami obvyklého používání zboží,
 7. g) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží neodvratitelnými a/anebo nepředvídatelnými událostmi,
 8. h) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
 9. i) pokud vada zboží vznikla neodborným zásahem, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou anebo jiným zásahem vyšší moci,
 10. j) pokud vada zboží vznikla zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby  

8.21. Povinností prodávajícího je vyřídit reklamaci a ukončit reklamační konání jedním z následujících způsobů:

 1. a) výměnou zboží,
 2. b) vrácením kupní ceny zboží,
 3. c) odevzdáním opraveného zboží,
 4. d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
 5. e) písemnou výzvou na převzetí prodávajícím určeného plnění,
 6. f) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží,

8.22 Prodávající je povinný o způsobu určení vyřízení reklamace a o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace osobně, prostřednictvím poskytovatele poštovní anebo kurýrské anebo donáškové služby. O výsledku vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího bezprostředně po ukončení reklamačního konání telefonicky anebo e-mailem a zároveň mu bude spolu se zbožím, resp. prostřednictvím e-mailu doručený doklad o vyřízení reklamace.

8.23. Záruční doba je 24 měsíců ode dne doručení zboží, pokud není pro konkrétní případy stanovená záruční doba jiná. Zasílané produkty sportovní výživy, potraviny v dárkových koších a krmiva pro zvířata mají dobu minimální trvanlivosti víc jak 2 měsíce před datem spotřeby, v případě kratší expirační doby kontaktuje prodávající kupujícího telefonicky, anebo e-mailem a zásilka je odeslaná jen se souhlasem kupujícího.

8.24. V případě záruční opravy zboží se prodlužuje záruční doba o čas, po který kupující nemohl zboží používat.

8.25. V případě výměny zboží za nové začne plynout záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale jen na nové zboží. V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uvedená informace o výměně zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě kupní smlouvy a tohoto reklamačního dokladu.

8.26. V případě odstranitelné vady bude reklamace vyřízená podle rozhodnutí kupujícího podle bodu 8.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek následujícím způsobem:

 1. a) prodávající vadné zboží vymění anebo
 2. b) prodávající zabezpečí odstranění vady

8.27. Pokud jde o odstranitelnou vadu a kupující neurčí bezodkladně podle bodu 8.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek jakým způsobem má být reklamace vyřízená, prodávající reklamaci vyřídí odstraněním vady.

8.28. Pokud se jedná o vadu, kterou není možné odstranit, anebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou závadu anebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užívané jako bez vady, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího podle bodu 8.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek reklamaci následným způsobem:

 1. a) výměnou zboží za jiné funkční zboží stejných anebo lepších technických parametrů, anebo
 2. b) v případě, že nemůže prodávající vykonat výměnu zboží za jiné, vyřídí reklamaci vrácením kupní ceny za zboží

8.29. V případě neodstranitelné vady anebo vícekrát opakované odstranitelné vady, anebo pokud jde o větší počet různých odstranitelných vad, které brání řádnému užívání zboží jako bez vady a kupující bezodkladně neurčí podle bodu 8.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek, jakým způsobem má být reklamace vyřízená, prodávající reklamaci vyřídí výměnou zboží za jiné funkční zboží stejných anebo lepších technických parametrů.

8.30. Vyřízení reklamace se vztahuje jen na vady uvedené v Oznámení o uplatnění reklamace a potvrzení o uplatnění reklamace zboží podle bodu 8.14. těchto reklamačních a obchodních podmínek.

8.31. Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více jak dvakrát.

8.32. Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více jak tří různých odstranitelných vad současně.

8.33. Oprávnění kupujícího na uplatnění reklamace vady zboží je po tom, co využil svoje právo a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží podle bodu 8.1. těchto reklamačních a obchodních podmínek zkonzumované a bez ohledu na výsledek reklamace už opětovně není oprávněný pro tu stejnou vadu (ne vadu stejného druhu) uplatnit reklamaci opakovaně.

8.34. Ustanovení čl. 8 těchto reklamačních a obchodních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona 102/2014.

9. Osobní údaje a jejich ochrana

9.1. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou, je povinný oznámit prodávajícímu v objednávce svoje jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

9.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou je povinný oznámit prodávajícímu v objednávce svoje obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

9.3. Kupující si může kdykoliv zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jako i zrušit svoji registraci pro přihlášení se na internetové stránce elektronického obchodu v části „XY (např. Můj profil)“.

9.4. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že ve smyslu zákona č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZnOOÚ“) prodávající jako provozovatel bude v procesu uzavření kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez souhlasu jako dotknuté osoby, když zpracování osobních údajů kupujícího bude vykonávané prodávajícím v předsmluvních vztazích s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nevyhnutelné na plnění z kupní smlouvy, v které vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.

9.5. Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas ve smyslu ZnOOÚ, aby prodávající zpracoval a uschovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedené výše a/anebo, které jsou potřebné při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízeném zboží a zpracovával jich ve všech svých informačních systémech, týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízeném zboží.

9.6. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy SR.

9.7. Prodávající vyhlašuje, že v souladu ZnOOÚ osobní údaje bude získávat výlučně na účel uvedený v těchto obchodních a reklamačních podmínkách.

9.8. Prodávající vyhlašuje, že v souladu s ZnOOÚ bude získávat osobní údaje na jiné účely, jako jsou uvedené těchto obchodních a reklamačních podmínkách osobitě a zabezpečí, aby se osobní údaje zpracovávaly a využívaly výlučně způsobem, který odpovídá účelu, na který byly shromážděné a že jich nebude sdružovat s osobními údaji, které byly získané na jiné účely.

9.9. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas podle bodu 9.5. těchto reklamačních a obchodních podmínek na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající po splnění účelu zpracování zabezpečí bezodkladně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne v lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícího prodávajícímu.

9.10. Kupující bude před odesláním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil:

 1. a) svoje identifikační údaje, které jsou uvedené v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek
 2. b) identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí kupujícímu objednané zboží tak, že tyto údaje jsou uvedené v přijetí,
 3. c) účel zpracování osobních údajů, kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím
 4. d) že bude zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu, pokud je kupující fyzickou osobou a v rozsahu obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu, pokud je kupující právnickou osobou.
 5. e) že požadované osobní údaje je kupující povinný poskytnout,

9.11. Prodávající vyhlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným všeobecně závazným právním předpisům a ani jich nebude obcházet. Prodávající vyhlašuje, že souhlas dotknuté osoby si nebude vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží anebo povinnosti ustanovené prodávajícímu.

9.12. Kupující má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat

 1. a) potvrzení, jestli jsou nebo nejsou osobní údaje o jeho osobě zpracované,
 2. b) účel zpracování osobních údajů
 3. c) ve všeobecné srozumitelné formě informace o zpracování svých osobních údajů v informačním systému a o jeho stavu v rozsahu:
 4. i) identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, pokud byl vyjmenovaný,
 5. ii) identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, pokud prodávající při získávaní osobních údajů nepostupuje podle § 34 ZnOOÚ,
 1. ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z kterého získal jeho osobní údaje na zpracování,
 2. ve všeobecné srozumitelné formě odpis jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 3. doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů potřebné pro kupujícího za zaručení jeho práv a právem chráněným zájmů v rozsahu zejména:
 1. i) poučení o dobrovolnosti anebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; pokud prodávající získá osobní údaje kupujícího na základě souhlasu kupujícího podle ZnOOÚ, oznámí mu i čas platnosti souhlasu, a pokud kupujícího povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právního závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázaná, anebo zákona, prodávající oznámí kupujícímu právní základ, který mu tuto povinnost ukládá a uvědomí ho o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,
 2. ii) informace o třetích stranách, pokud se předpokládá anebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuté,

iii) okruh příjemců, pokud se předpokládá anebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněné,

 1. iv) formou zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zveřejněné,
 2. v) třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční přenos osobních údajů,
 3. g) opravu jeho nesprávných, neúplných anebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
 4. h) likvidaci jeho osobních údajů, pokud byl splněný účel jejich zpracování; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení
 5. i) likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení ZnOOÚ anebo jiného platného právního předpisu SR.

9.13. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího namítat vůči:

 1. a) zpracování jeho osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou anebo budou zpracované na účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci,
 2. b) využívání osobních údajů uvedených v § 31 na účely přímého marketingu v poštovním styku, anebo
 3. c) poskytování osobních údajů uvedených § 31 na účely přímého marketingu.

9.14. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího namítat vůči zpracování osobních údajů v případech podle § 31 ZnOOÚ vyslovením oprávněných důvodů anebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jeho práv a právem chráněných zájmů, které jsou anebo mohou být v konkrétním případě takovýmto zpracováním osobních údajů poškozené; pokud tomu nebrání zákonné důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je oprávněná, prodávající je povinný osobní údaje, kterých zpracování kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jak to okolnosti dovolí.

9.15. Kupující na základě písemné žádosti anebo osobně, pokud věc nesnese odklad, dále má právo u prodávajícího kdykoliv namítnout a nepodrobit se rozhodnutí prodávajícího, které by mělo pro něho právní účinky anebo významný dosah, pokud se takové rozhodnutí vydá výlučně na základě úkonů automatizovaného zpracování jeho osobních údajů. Kupující má právo žádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž prodávající je povinný žádosti kupujícího vyhovět, a to tak, že rozhodující úlohu při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu přezkoumání a výsledku zjištění prodávající informuje kupujícího o lhůtě podle ods. 9.18. těchto obchodních podmínek. Kupující nemá toto právo jen v případě, pokud to ustanovuje osobitý zákon, ve kterém jsou upravené opatření na zabezpečení oprávněných zájmů kupujícího, anebo pokud v rámci předsmluvních vztahů anebo během existence smluvních vztahů prodávající vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku kupujícího, anebo pokud prodávající na základě smlouvy přijal jiné přiměřené opatření na zabezpečení oprávněných zájmů kupujícího.

9.16. Pokud kupující uplatní svoje právo písemně a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, žádost se považuje za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou anebo faxem kupující doručí písemně nejpozději do tří dní ode dne jeho odeslání.

9.17. Kupující při podezření, že jeho osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může podat o tom oznámení Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud kupující nemá způsobilost na právní úkony v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.

9.18. Prodávající je povinný písemně vyřídit žádost kupujícího podle tohoto čl. těchto obchodních a reklamačních podmínek, resp. vyhovět požadavkům kupujícího podle ZnOOÚ a písemně ho informovat nejpozději do 30 dní od přijetí žádosti anebo požadavku.

9.19. Omezení práv kupujícího podle ZnOOÚ prodávající bezodkladně písemně oznámí dotknuté osobě a Úřadu na ochranu osobních údajů.

9.20. Prodávající oznamuje tímto kupujícímu, že v souladu ZnOOÚ při zpracování osobních údajů kupujícího se předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuté a zpřístupněné následným třetím stranám, resp. okruhu příjemců:

BIANCO FINANCE, s.r.o., se sídlem Záhumenská 22, Bratislava 81106, IČO: 51 806 169, zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Bratislava 1, Oddíl Sro, Vložka č. 129839/B

10. Odstoupení od kupní smlouvy

10.1. Pokud dojde k nemožnosti splnit si své povinnosti ze strany prodávajícího vyplývající mu z kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží anebo pokud výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu anebo vykonal tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývající z kupní smlouvy anebo z důvodu vyšší moci anebo pokud ani při vynaložení všeho úsilí, které je možné od něj spravedlivě požadovat, není schopný dodat zboží zákazníkovi v lhůtě určené těmito obchodními podmínkami anebo ceně která je uvedená v objednávce, prodávající je povinný o této skutečnosti okamžitě informovat kupujícího a zároveň je povinný nabídnout kupujícímu náhradní plnění anebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku). V případě, pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy z důvodu uvedených v tomto bodě těchto reklamačních a obchodních podmínek, je prodávající povinný vrátit kupujícímu už zaplacenou zálohu za zboží dohodnuté v kupní smlouvě v lhůtě 14 dní od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím.

10.2. Kupující je oprávněný odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (dále jen Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku“) v lhůtě 14 dní od převzetí zboží, resp. ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí služby anebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči, pokud prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle ust. § 3 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

10.3. Kupující má právo v rámci této lhůty po převzetí zboží rozbalit zboží a vyzkoušet obdobným způsobem jako obvykle při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě, a to v rozsahu potřebném na zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

10.4. Začátek plynutí lhůty na odstoupení od smlouvy je stanovený na den, ve kterém kupující anebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží anebo pokud:

 1. a) dodává zboží skládající se z vícero dílů anebo kusů, ode dne převzetí posledního dílu anebo posledního kusu,
 2. b) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, ode dne převzetí zboží, který byl dodaný jako poslední,
 3. c) na základě smlouvy zboží dodává opakovaně během vymezeného období ode dne převzetí prvního dodaného zboží.

10.5. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy předmětem, kterým je koupě zboží i před započetím plynutí lhůty na odstoupení od smlouvy.

10.6. Při odstoupení od smlouvy se vyžaduje písemná forma způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy omylem anebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči, anebo pomocí formuláře, který tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek. Lhůta na odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odeslané prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty podle ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

10.7. Odstoupení od kupní smlouvy podle předcházejícího bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek musí obsahovat informace požadované ve formuláři odstoupení od kupní smlouvy, kterou tvoří příloha č. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, zejména identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit už přijaté peníze, zejména číslo účtu a/anebo poštovní adresu kupujícího.

10.8. V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím se ruší od začátku i každá doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od které kupující odstoupil. Není možné požadovat od kupujícího žádné náklady anebo jiné platby, které souvisí se zrušením doplňkové smlouvy, kromě úhrady nákladů a plateb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku a ceny za službu, pokud je předmětem smlouvy poskytnutí služby a došlo k úplnému poskytnutí služby.

10.9. V lhůtě do 14 dní ode dne odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinný bez zbytečného odkladu zaslat zboží zpět na adresu sídla provozovatele anebo ho odevzdat prodávajícímu anebo osobě pověřené prodávajícím na převzetí zboží. To neplatí, pokud prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne osobně anebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta první věty tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží odevzdané na přepravu nejpozději v poslední den lhůty.

10.10. Kupující je povinný doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně dokumentace, nepoškozené, podle možnosti v originálním obalu a nepoužívané.

10.11. Zásilky na dobírku nebudou přebírané prodávajícím. Doporučuje se zboží pojistit. Prodávající je povinný bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě kupní smlouvy anebo v souvislosti s ní včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků.  Prodávající není povinný vrátit kupujícímu platby podle tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek před tím, než mu je doručené zboží anebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně anebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

10.12. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu snáší kupující. Zboží se vrátí přímo prodávajícímu anebo osobě pověřené prodávajícím na převzetí zboží. To neplatí v případě, pokud prodávající souhlasil, že tyto náklady ponese sám anebo pokud si nesplnil povinnost podle § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

10.13. Kupující zodpovídá jen za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného na zajištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel nezodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si prodávající nesplnil informační povinnost o právě spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

10.14. Prodávající je povinný vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží stejným způsobem, jaký použil kupující při svojí platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení plateb bez toho, aby kupujícímu v této souvislosti byly účtované další poplatky.

10.15. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je používané, poškozené anebo neúplné, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu:

  1. hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží ve smyslu § 457 Občanského zákoníku v skutečné výšce
  2. náklady, které vznikly prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu kalkulované podle ceníku pro pozáruční servis zboží. Kupující je povinný ve smyslu tohoto bodu reklamačních a obchodních podmínek prodávajícímu uhradit náhrady nejvíce do výšky rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v čase odstoupení od kupní smlouvy.

10.16. V souladu s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku kupující nemůže odstoupit od smlouvy, které předmětem jsou:

– prodej zboží zhotoveného podle osobních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru anebo zboží určeného konkrétně pro jednoho spotřebitele,

– prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví anebo z hygienických důvodů a kterého ochranný obal byl po dodání porušený,

– prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih anebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

– poskytování elektronického obsahu jinak jak na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel vyhlásil, že byl řádně poučený o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

– prodej zboží, který byl v čase po uzavření smlouvy a převzetí zboží od prodávajícího kupujícímu smontovaný, složený anebo použitý takovým způsobem, že jeho opětovné uvedení do původního stavu prodávajícím není možné bez vynaložení zvýšeného úsilí a zvýšených nákladů, např. složený anebo smontovaný nábytek apod.

10.17. Ustanovení čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona.

11. Závěrečné ustanovení

11.1. V případě uzavření kupní smlouvy v písemné podobě, jakákoliv její změna musí mít písemnou podobu.

11.2. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována ve formě e-mailových zpráv.

11.3. Na vztahy neupravené těmito obchodními a reklamačními podmínkami se vztahují příslušné ustanovení Občanského zákoníku, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickém obchodě a o změně a doplnění zákona č. 128/2002 Z.z. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcích ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 284/2002 Z.z. ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

11.4. Tyto obchodní a reklamační podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

11.5. Kupující bude před odesláním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že se s těmito obchodními a reklamačními podmínkami seznámil, přečetl si jich, porozuměl jejich obsahu a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

12. Alternativní řešení sporů

12.1. Kupující má právo požádat prodávajícího o nápravu v případě, pokud má pocit, že prodávající porušil jeho práva anebo nevyřídil reklamaci tak, aby byl i on spokojený. Pokud prodávající do 30 dní na žádost neodpoví anebo na ni odpoví odmítavě, spotřebitel může podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt AŘS) podle zákona 391/2015 Z.z. Podle §3 zákona 391/2015 Z.z. jsou AŘS subjekty orgány a oprávněné právnické osoby. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Z.z. Žádost může podat též online prostřednictvím platformy alternatívneho riešenia sporov RSO.

Alternativní řešení sporů je vyhrazené výlučně pro spotřebitele fyzické osoby, ne nakupujících podnikatelů. Řešení sporu probíhá mezi spotřebitelem a prodávajícím, kteří uzavřeli smlouvu na dálku, a kterých spor má hodnotu vyšší jak 20 EUR. Maximální poplatek, který může AŘS požadovat je 5 EUR od kupujícího na úhradu nákladů.

UPOZORNĚNÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky byly vypracované pro společnost NEREZINOX s. r. o. , IČO: 52 768 244, sídlo: Nová 3, 91701, Trnava , společností Krši s.r.o., Hviezdoslavova 275/27, Žiar nad Hronom 965 01, IČO: 50 532 464, která si vyhrazuje k tomuto dílu svoje autorské práva. Jakékoliv použití tohoto díla anebo jeho části (rozmnožování, kopírování, skenování anebo šíření textů, tabulek a dalších součástí tohoto díla) mechanickým anebo elektronickým způsobem bez předcházejícího písemného povolení společnosti Krši s.r.o. na takové použití je přísně zakázané.  

Slovenská verzia – preklad

1. Všeobecné ustanovenia

Nasledujúce obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim NEREZINOX, s.r.o., IČO: , sídlo, (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim. Predmetom tejto zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:

NEREZINOX, s.r.o., IČO: 52768244 , Nová 3, 91701, Trnava

DIČ: 2121143288

IČ DPH: SK2121143288

Prevádzka: Nová 3, 91701, Trnava

Telefón: +421 904 921 261

Email: info@nerezinox.sk

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor

tel. č.: 033/5512 689, 033/5512 690 fax č.: 033/5512 656

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy v písomnej forme, v ktorej budú dohodnuté podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Novo dohodnuté obchodné podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)

1.2. Na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok sa doplnkovou zmluvou rozumie zmluva, pri ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytovaná služba, ktorá súvisí s predmetom danej kúpnej zmluvy, pokiaľ je dodávaný tovar alebo poskytovaná služba predávajúcim alebo treťou stranou na základe ich dohody.

1.3. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorá je prevádzkovaná predávajúcim obsahuje aj daň z pridanej hodnoty v stanovenej výške podľa platného právneho predpisu Slovenskej republiky. Nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky obchodné a iné akcie platia do vypredania zásob, ak pri danom tovare nie je uvedené inak.

1.4. Právom predávajúceho je kedykoľvek upraviť predajnú cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu, v prevádzke predávajúceho. Takáto zmena sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zemnou ceny, bez ohľadu na to, že ešte neprišlo k dodaniu tovaru.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe návrhu, ktorý zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, ktorému zaslal návrh na jej uzatvorenie. Predmetom zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).

2.2. Po odoslaní objednávky bude zaslaná na e-mailovú adresu automaticky generovaná správa o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). V prípade potreby je možné, že na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť zasielané všetky dodatočné informácie ohľadne jeho objednávky.

2.3. Potvrdenie o doručení objednávky obsahuje informácie o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, ktorá nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.4. Následne bude zaslaná na e-mailovú adresu kupujúceho informácia, ktorá obsahuje oznámenie o tom, či objednávka kupujúceho bola akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“). Obsahom akceptácie objednávky sú názov a špecifikácia tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o pravdepodobnej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o podmienkach, spôsobe cene a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia pre kupujúceho, ďalej údaje o predávajúcom ako napríklad obchodné meno, sídlo, IČO a podobné. Oznámenie môže obsahovať aj iné potrebné údaje.

2.5. Uzatvorenie kúpnej zmluvy nastáva doručením akceptácie objednávky elektronickou alebo písomnou formou.

2.6. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

 1. o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 2. o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 3. o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 4. o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 5. o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 6. o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 7. o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 8. o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 10 a v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho
 9. o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 10. o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 11. o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 12. o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 13. o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 14. o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 15. o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 16. o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 17. o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 18. o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 19. o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 20. o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 21. o potrebných úkonoch na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 22. o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

2.7. Pokiaľ predávajúci nesplnil svoju informačnú povinnosť podľa bodu 2.6. písmena e) týchto obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

 1. a) v prípade potvrdenia objednávky formou akceptácie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, lehote, kvalite a zabaliť ho a zabezpečiť prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 2. b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
 3. c) zaslať potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvalom nosiči, ako napríklad cez e-mail. Potvrdenie je povinný zaslať bezodkladne a musí obsahovať všetky informácie uvedené v 2.6. vrátane formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 4. d) najneskôr spolu s tovarom odovzdať kupujúcemu v elektronickej alebo písomnej forme všetky potrebné doklady na prevzatie a užívanie zakúpeného tovaru a tak isto ďalšie doklady, ktoré sú predpísané platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky ako napríklad návod v slovenskom jazyku, dodací list, záručný list a daňový doklad.

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim za dodaný tovar.

3.3. V prípade nedostupnosti tovaru alebo vypredania zásob, nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve, určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je povinnosťou predávajúceho ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie, poprípade možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy pre kupujúceho (storno objednávky). Odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo storno objednávky je možné zaslaním e-mailu kupujúcim. V prípade uhradenia kúpnej ceny kupujúcim alebo jej časti, je povinnosťou predávajúceho vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Pokiaľ nedôjde k prijatiu náhradného plnenia kupujúcim, ponúkané predávajúcim a ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade uhradenia kúpnej ceny kupujúcim alebo jej časti, je predávajúci povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, kupujúcemu.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Predávajúci oboznámil kupujúceho o povinnosti zaplatiť kúpnu cenu. Táto povinnosť je súčasťou objednávky.

4.2. Práva kupujúceho: Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

4.3. Povinnosti kupujúceho:

 1. a) zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane nákladov za doručenie objednaného tovaru,
 2. b) prevziať tovar, ktorý bol objednaný a dodaný
 3. c) v dodacom liste potvrdiť prevzatie tovaru svojim podpisom, alebo podpisom ním poverenej osoby.

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu je uvedená obvyklá dostupnosť tovaru aj s termínom jeho expedície.

5.2. Predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ sa nedohodli v kúpnej zmluve inak. Pokiaľ si túto povinnosť predávajúci nesplnil, môže ho kupujúci vyzvať, aby dodal vec v ním určenej primeranej dodatočnej lehote. Ak nedôjde k dodaniu veci ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.

5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.4. Zobrazenie tovaru na ľubovoľnej internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci nie je len ilustračné. Rozmery, váha a iné údaje o tovare, ktoré sa nachádzajú v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú udávané výrobcom a môžu sa odlišovať od skutočnosti o +- 1% z uvádzanej hodnoty.

5.5. Povinnosťou kupujúceho je prevziať tovar na dohodnutom mieste, podľa kúpnej zmluvy alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).

5.6. Pokiaľ, predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto a v časovom rozsahu, je povinnosťou kupujúceho prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, prevzatie tovaru osobou splnomocnenou kupujúcim. Kupujúci je povinný podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny, o doručení a o odovzdaní tovaru. Povinnosťou tretej osoby splnomocnenej na prevzatie tovaru je predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Okamihom doručenia tovaru kupujúcemu sa tovar považuje za dodaný. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

5.7. V prípade potreby opakovať dodanie tovaru z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste a v časovom rozsahu alebo ak kupujúci neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí časového rozsahu, bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady vo výške skutočných nákladov za vzniknutú škodu za pokus o neúspešné doručenie tovaru na miesto.

5.8. Povinnosťou kupujúceho je kontrola prijatej zásielky, obal tovaru a aj tovar, ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho, napríklad kuriér. Pokiaľ bude zistená vada tovaru, je povinnosťou zástupcu predávajúceho umožniť kupujúcemu vyhotovenie záznamu o povahe a rozsahu vady tovaru, správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. S takto vyhotoveným záznamom, doručeným predávajúcemu môže kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo ním určenej osoby. Pokiaľ kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadami, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

5.9. V prípade nedodania tovaru predávajúcim, je kupujúci oprávnený v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní od okamihu doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy. Peňažné prostriedky sa prevedú na bankový účet, ktorý určí kupujúci.

6. Kúpna cena

6.1. Kúpna cena za tovar, ktorá bola dohodnutá v kúpnej zmluve medzi kupujúcim a predávajúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len „kúpna cena“). V prípade ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.

6.3. Pri zaplatení kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, sa považuje za deň platby, okamih kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.4. Povinnosťou kupujúceho je zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.5. Predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na Miesto a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach.

6.6. Montáž, vynesenie tovaru a náklady s tým súvisiace nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar.

7.2. Okamihom prevzatia tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme prechádza na neho nebezpečenstvo škody na tovare.

8. Reklamačný poriadok (záruka, zodpovednosť za vady, reklamácie)

8.1. Kupujúci má právo na bezplatné odstránenie vady, včas a riadne, pokiaľ ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť. Povinnosťou predávajúceho je vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

8.2. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len určitej súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, pokiaľ tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

8.3. Vymeniť vadný tovar za tovar bez vád môže predávajúci vždy, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

8.5. V prípade iných neodstrániteľných vád, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

8.6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

8.7. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo určenej osoby. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.Informácie o servisných miestach a určených osobách pre záručný a pozáručný servis poskytne predávajúci kupujúcemu na zadnej strane záručného listu alebo na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

8.8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 8. týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

8.9. Na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sa vzťahuje reklamačný poriadok.

8.10. Pokiaľ tovar vykazuje  vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho, má kupujúci právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru.

8.11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 8.1. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.

8.12. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

 1. a) doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie kupujúcim, predávajúcemu
 2. b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo na to určenej osobe
 3. c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie

8.13. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov 8.12 písm. a) a c) týchto reklamačných a obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim.  Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu.

8.14. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.15. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatneniareklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

8.16. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

8.17. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8.18. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.19. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.20. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

 1. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s bodom 5.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok,
 2. ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
 3. ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
 4. ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
 5. ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 6. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
 7. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 8. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 9. ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 10. ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

8.21. Povinnosťou predávajúceho je vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. a) výmenou tovaru,
 2. b) vrátením kúpnej ceny tovaru,
 3. c) odovzdaním opraveného tovaru,
 4. d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 6. f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.22. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

8.23. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná. Zasielané produkty športovej výživy, potraviny v darčekových košoch a krmivá pre zvieratá majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby, v prípade kratšej exspiračnej doby kontaktuje predávajúci kupujúceho telefonicky, alebo e-mailom a zásielka je odoslaná iba so súhlasom kupujúceho.

8.24. V prípade záručnej opravy tovaru sa predlžuje záručná doba o čas, po ktorý kupujúci nemohol požívať tovar.

8.25. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu.

8.26. V prípade odstrániteľnej vady, bude reklamácia vybavená podľa rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

 1. a) predávajúci vadný tovar vymení alebo
 2. b) predávajúci zabezpečí odstránenie vady

8.27. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.

8.28. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

 1. výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
 2. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.

8.29. V prípade neodstrániteľnej vady alebo viac krát opakovanej odstrániteľnej vady, alebo pokiaľ ide o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktorá zamedzujú riadnemu užívaniu tovaru ako bez vady a kupujúci bezodkladne neurčí podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov.

8.30. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 8.14. týchto reklamačných a obchodných podmienok.

8.31. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

8.32. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

8.33. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.1. týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

8.34. Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona 102/2014.

9.1. Osobné údaje a ich ochrana

 • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
 • Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti „XY (napr. Môj profil)“.
 • Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“)  predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
 • Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ZnOOÚ, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.
 • Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 • Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.
 • Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.
 • Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 9.5. týchto reklamačných a obchodných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 • Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
 1. svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok,
 2. identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
 3. účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
 4. že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,
 5. že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť,
 • Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
 • Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
 2. účel spracúvania osobných údajov,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
  1. identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
  2. identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 34 ZnOOÚ,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 5. vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
  1. poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
  2. informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
 • okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
 1. formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
 2. tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
 1. opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 2. likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 3. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.
 • Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
 1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 31na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 31 na účely priameho marketingu.
 • Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 31 ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 • Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 18. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
 • Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.
 • Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 • Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.
 • Obmedzenie práv kupujúceho podľa ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Pokiaľ dôjde k nemožnosti splniť svoje povinnosti zo strany predávajúceho, vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy, z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

10.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

10.4. Začiatok plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy je stanovený na deň, v ktorý kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo pokiaľ

 1. a) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 2. b) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 3. c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

10.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

10.6. Pri odstúpení od zmluvy sa vyžaduje písomná forma, spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy omylom alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

10.8. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, sa zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Nie je možné požadovať od kupujúceho žiadne náklady alebo iné platby, ktoré súvisia so zrušením doplnkovej zmluvy, okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

10.9. V lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

10.10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

10.11. Zásielky na dobierku nebudú preberané predávajúcim. Odporúča sa tovar poistiť. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

10.12. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Tovar sa vráti priamo predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí v prípade ak predávajúci súhlasil, že tieto náklady bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

10.15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

 1. hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške
 2. náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovar

Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

10.16. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 • predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

10.17. Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

11.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

11.4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

11.5. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

12. Alternatívne riešenie sporov

12.1. Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu, v prípade ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak, aby bol aj on spokojný. Ak predávajúci do 30 dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Žiadosť môže podať tiež online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO.

Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu sa prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20 EUR. Maximálny poplatok, ktorý môže ARS požadovať je 5 EUR od kupujúceho, na úhradu nákladov.

UPOZORNENIE:

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli vypracované pre spoločnosť NEREZINOX, s.r.o., IČO: , sídlo, , spoločnosťou Krši s.r.o., Hviezdoslavova 275/27, Žiar nad Hronom 965 01, IČO: 50 532 464, ktorá si vyhradzuje k tomuto dielu svoje autorské práva. Akékoľvek použitie tohto diela alebo jeho časti (rozmnožovanie, kopírovanie, skenovanie alebo iné šírenie textov, tabuliek a ďalších súčastí tohto diela) mechanickým alebo elektornických spôsobom bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti Krši s.r.o. na takéto použitie je prísne zakázané.